Автоперевезення

Складські послуги

Торгівля паливом

Звітність

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та

достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Виконуюча обов"язки Голови  правління                               Солдатенко Ольга Миколаївна

(посада)                                          (підпис)                           (прізвище та ініціали керівника)

20.05.2014

М.П.                                          (дата)

Річна інформація емітента цінних паперів

за                   рік      2013

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента                             ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"УКРТАРА"

2. Організаційно-правова форма                              Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ                                                     01884254

4. Місцезнаходження                                                 пр-т Перемоги, 136, прим. 34, м. Київ,

Святошинський, 03115, Україна

5. Міжміський код, телефон та факс                        -044  450-73-09, 450-73-09

6. Електронна поштова адреса                                 Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних

Комісії

(дата)

2. Річна інформація

опублікована у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)                           (дата)

3. Річна інформація      http://www.ukrtara.com.ua                                в мережі

розміщена на власній                                                                             Інтернет

сторінці                                                                                                                                     (дата)

(адреса сторінки)

Зміст

1. Основні відомості про емітента                                                                                                     X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій              X

(розміру часток, паїв)

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента                                           X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента                            X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента                           X

9. Інформація про загальні збори акціонерів                                                                                    X

10. Інформація про дивіденди

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент                               X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента                                                                                       X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5)  інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу                                                                                                                                  X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)                                         X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента                                                                    X

3) інформація про зобов'язання емітента                                                                                          X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що

виникала протягом звітного періоду

17. Інформація про стан корпоративного управління                                                                    X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін

іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення

нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних

активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні

активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за

кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

29. Текст аудиторського висновку (звіту)                                                                                        X

30. Річна фінансова звітність

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів                        X

бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта)

житлового будівництва)

33. Примітки:  2. Ліцензії відсутні, інформація не передбачена.

3-Емітент не приймав участі в створенні юридичних осіб, інформація відсутня.

4- Посада корпоративного секретаря відсутня.

5- Товариство не відноситься до підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та

безпеки держави, монопольне становище не займає, послугами рейтингового агентства не

користується, тому розділ звіту «Інформація про рейтингове агентство» не заповнюється.

10-Товариство в 2012-2013 р. дивіденди не нараховувало і не сплачувало.

7- Рішення про виплату дивідендів за попередній та звітний періоди не приймалося;

12.2-Товариство облігації не випускало, інформація відсутня;

12.3.- Інші цінні папери емітентом не випускалися, інформація відсутня.

12.4- Похідні цінні папери не випускалися, інформація  відсутня;

12.5-Протягом звітного періоду власні акції емітентом не викупалися;

14.4. Продукція не ироблялася і не реалізовулася, інформаці не передбачена.

14.5. Влсна продукція не вироблялася, інформація про її собівартість не передбачена.

15-Боргові цінні папери не випускалися, інформація про забезпечення випуску відсутня.

16.Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом

звітного періоду немає, інформація не передбачена.

18 -Іпотечні облігації не випускалися, інформація відсутя;

19-1 Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром зобов"язань за

іпотечними облігаціями не передбачена.

19-2 Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром зобов"язань за

іпотечними облігаціями на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які

відбувалися протгом звітного періоду відсутня.

19-3 Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття  або включення нових

іпотечних активів ваідсутня.

19-4 Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та

інших активів на кінець звітного року відсутня.

19-5 Відомості щодо підстав виникнення у  емітента  іпотечниих облігацій прав на іпотечні активи, які

складають іпотечне покриття на кінець року відсутні;

20. Інформація щодо наявності прострочених боржником строків сплати чергових платежів за

кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які

включено до складу іпотечного покриття відсутня.

21. Іпотечні сертифікат не випускалися, інформація відсутня.

22.Реєстр іпотечних активів не ведеться, інформація відсутня.

23, Основні відомості про ФОН відсутні.

24. Сертифікати ФОН не випускалися, інформація відсутня.

25.Особи не володіють сертифікатами ФОН, інформація відсутня.

26. Розрахунок вартості ЧА ФОН відсутній.

27. Правила ФОН  відсутні;

32-Звіт про стан об"єкта нерухомості не складався.

іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування       ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТАРА"

2. Серія і номер свідоцтва про державну               ААБ №071100

реєстрацію юридичної особи (за наявності)

3. Дата проведення державної реєстрації                                                                                 09.06.1999

4. Територія (область)                                               Київська

5. Статутний капітал (грн)                                                                                                            87281,00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що                                                                                            0

належать державі

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного                                                                                              0

капіталу, що передано до статутного капіталу

державного (національного) акціонерного

товариства та/або холдингової компанії

8. Середня кількість працівників (осіб)                                                                                                    5

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

Найменування виду діяльності                                               Код за КВЕД

[2010]Вантажний автомобільний транспорт                                                                            49.41

[2005]Електромонтажнi роботи                                                                                                 45.31

[2010]Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними                     46.71

продуктами

10. Органи управління підприємства:   Інформація про органи управління емітентом не складається

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку),          Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк

який обслуговує емітента за поточним рахунком у      Аваль"

національній валюті

2) МФО банку                                                          380805

3) поточний рахунок                                               26005102912

4) найменування банку (філії, відділення банку),          Поточних рахунків в іноземній валюті емітент не

який обслуговує емітента за поточним рахунком у      має.

іноземній валюті

5) МФО банку                                                          д/н

6) поточний рахунок                                               відсутній

ІV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій

(розміру часток, паїв)

Найменування юридичної          Код за                       Місцезнаходження                    Відсоток акцій

особи засновника та/або         ЄДРПОУ                                                                       (часток, паїв), які

учасника                    засновника                                                                           належать

засновнику та/або

та/або                                                                             учаснику (від

учасника                                                                     загальної кількості)

Регіональне відділення фонду               19030825     бульвар Шевченка, будинок 50-Г, Київ,           100,00000000000

державного майна України                                    Шевченківський, Київська область, 01020,

Україна

Прізвище, ім'я, по батькові    Серія, номер, дата видачі та найменування органу,     Відсоток акцій

фізичної особи                                         який видав паспорт                             (часток, паїв), які

належать

засновнику та/або

учаснику (від

загальної кількості)

д/н                                                д/н, д/н, 01.01.1900, д/н                                                           0,00000000000

Усього:  100,00000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада                                              Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові            фізична особа       Фрунзе Ігор Аркадійович

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи      МЕ, 750672, 01.04.2007, Шевченківським РУГУ МВС України в

(серія, номер, дата видачі, орган,      м. Києві

який видав)* або код за ЄДРПОУ

юридичної особи

4) рік народження**                           1974

5) освіта**                                           Вища, Інститут народного господарства, економіст

6) стаж керівної роботи (років)**     16

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ПрАТ "Укренергозбут", заступник

Голови Правління

8) дата обрання та термін, на який   20.04.2012 4 р.

обрано

9) опис:  Посада визначена Статутом Товариства.  Повноваження та обов"язки  згідно Положенню

про Наглядову Раду - скликання засідань Наглядової Ради, визначення основних напрямків діяльності

Товариства та затвердження його планів та звітів про їх виконання, положень, що регулюють

діяльність Товариства, операцій з оборотними коштами на суму 15,5 тис. грн., організаційної структури

та штатного розпису. Винагороди не отримував, працював на громадських  засадах. Непогашеної

судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Стаж керівної роботи 15  років.

Посада на іншому підприємстві: заступник директора ТОВ "Промінек", місцезнаходження: Київ, 01010,

вул. Січневого повстання, 11-б.

Переобраний на посаду Голови Наглядової ради 20.04.2012р. (протокол №11 від 20.04.2012 р.)

1) посада                                              Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові            фізична особа       Кривенда Лариса Анатоліївна

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи      СН, 281144, 27.09.1996, Московське РУ ГУ МВС України в м.

(серія, номер, дата видачі, орган,      Києві

який видав)* або код за ЄДРПОУ

юридичної особи

4) рік народження**                           1974

5) освіта**                                           Вища, ДУ ім. Т.Г.Шевченка, економіст

6) стаж керівної роботи (років)**     13

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ПрАТ "Укренергозбут", начальник

договірного відділу

8) дата обрання та термін, на який   20.04.2012 4 р.

обрано

9) опис:  Посадова особа.   Повноваження та обов'язки  згідно Положенню про Наглядову Раду -

скликання засідань Наглядової Ради, визначення основних напрямків діяльності Товариства та

затвердження його планів та звітів про їх виконання, положень, що регулюють діяльність Товариства,

операцій з оборотними коштами на суму 5000,0 грн., організаційної структури та штатного розпису.

Винагороду не отримувала, працювала на громадських засадах. Непогашеної судимості за корисливі

та посадові злочини не має.

Стаж керівної роботи 13 років.

Посада на іншому підприємстві - начальник договірного відділу ПрАТ "Укренергозбут",

місцезнаходження підприємства: Київ, 01034, вул. Золотоворітська, 6-А.

Член наглядової ради Кривенда Лариса Анатоліївна переобрана на посоду Члена наглядової ради

20.04.2012 р. (протокол №11 від 20.04.2012 р.), строк на який призначена - 4 роки.

1) посада                                              Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові            фізична особа       Лантух Анатолій Іванович

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи      СН, 543716, 16.10.1997, Святошинське РУ ГУ МВС України в м.

(серія, номер, дата видачі, орган,       Києві

який видав)* або код за ЄДРПОУ

юридичної особи

4) рік народження**                           1953

5) освіта**                                           Вища, Академія сільського господарства, інженер лісового

господарства

6) стаж керівної роботи (років)**     36

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Святошинське лісопаркове

господарство, начальник цеху переробки деревини

8) дата обрання та термін, на який   20.04.2012 4 р.

обрано

9) опис:  Посадова особа, визначена Статутом Товариства. Повноваження та обов'язки згідно

Положенню про Наглядову Раду - скликання засідань Наглядової Ради, визначення основних

напрямків діяльності Товариства та затвердження його планів та звітів про їх виконання, положень, що

регулюють діяльність Товариства, операцій з оборотними коштами на суму 5000,0 грн., організаційної

структури та штатного розпису. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Стаж керівної роботи - 36  роки.

Винагороду не отримував, працював на громадських засадах. Посада на іншому підприємстві -

Директор ТОВ "Авангард плюс", місцезнаходження підриємства: вул. Київська, 87-Б, м. Пирятин,

Полтавська обл.

Лантух Анатолій Іванович переобраний на посаду Члена Наглядової раи 20.04.2012 р. (Протокол №11

від 20.04.2012 р.) Строк на який призначено - 4 роки.

1) посада                                              Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові            фізична особа       Куцаренко Світлана Анатоліївна

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи      НК, 994479, 18.04.2002, Новозаводським ВМУМВС України в

(серія, номер, дата видачі, орган,      Чернігівський області

який видав)* або код за ЄДРПОУ

юридичної особи

4) рік народження**                           1961

5) освіта**                                           Вища, Академія зв"язку ім. Попова, економіст

6) стаж керівної роботи (років)**     19

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ДП "Сан Сплеш Україна" ПрАТ

"Сан Сплеш", головний бухгалтер

8) дата обрання та термін, на який   20.04.2012 термін не визначений

обрано

9) опис:  Посадова особа, визначена Статутом Товариства, непогашених судимостей за корисливі та

посадові злочини не має.  Повноваження та обов'язки згідно Положенню про посадових осіб

Товариства - керівництво працівниками бухгалтерії, контроль за формуванням і веденням

бухгалтерського та податкового обліку, доходів та витрат Товариства, визначення прибутків та

збитків, забезпечення точного обліку результатів господарсько-фінансової діяльності у відповідності

встановленим нормам, складання достовірної бухгалтерської та податкової звітності, подання їх у

встановлені строки відповідним органам. Розмір виплаченої винагороди - 6,0  тис.  грн., в натуральній

формі винагороди не отримувала. Займала посаду на іншому підприємстві - головний бухгалтер ДП

"Сан Сплеш" ПрАТ "Сан Сплеш", місцезнаходження підприємства: пров. Радищева, 8, м. Київ.

Стаж керівної роботи - 19 років.

1) посада                                              Перший заступник Голови Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові            фізична особа       Яневич Володимир Васильович

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи      СН, 017573, 27.06.1995, Харківським РУГУ МВС України в м.

(серія, номер, дата видачі, орган,      Києві

який видав)* або код за ЄДРПОУ

юридичної особи

4) рік народження**                           1949

5) освіта**                                           Вища

6) стаж керівної роботи (років)**     26

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: "Київміськтара", Голова правління

8) дата обрання та термін, на який   20.04.2012 Термін не визначений

Обрано

9) опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією.

У випадку відсутності Голови Правління виконує його обов'язки, здійснює керівництво працівниками

ПАТ "Укртара" при здійсненні ними своїх посадових обов'язків, організація своєчасного здійснення

послуг підприємствам.

Виплачена винагорода в грошовій формі: Винагорода в грошовій  формі складає 6.0 тис. грн.. Змін у

персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі

та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Стаж керівної роботи (років) - 26 р.

Попередні посади: "Київміськтара", Голова Правління.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

1) посада                                              Заступник Голови Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові            фізична особа       Щур Володимир Григорович

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи      СМ, № 680381, 10.03.2005, Києво-Святошинським РУГУ МВС

(серія, номер, дата видачі, орган,      України у Київській області

який видав)* або код за ЄДРПОУ

юридичної особи

4) рік народження**                           1953

5) освіта**                                           Вища

6) стаж керівної роботи (років)**     11

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: "Київміськтара", головний механік

8) дата обрання та термін, на який   20.04.2012 Трмін не визначений

обрано

9) опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією.

Керівництво праівниками ПАТ "Укртара"  при здійсненні ними своїх посадових обов"язків, організація

своєчасного здійснення послуг підприємством, узгодження договорів на поставку підприємству

сировини і матеріалів, а також договорів на продаж послуг в межах своєї компетенції, контроль за

забезпеченням правил і норм охорони праці і техніки безпеки.

Винагорода в грошовій формі складає - 21,6 тис. грн. в натуральній формі винагорода не

виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної

судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Стаж керівної роботи (років) - 10

Попередні посади: Головний механік, "Київміськтара"

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

1) посада                                              Виконуюча обов"язки Голови Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові            фізична особа       Солдатенко Ольга Миколаївна

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи      СО, 360506, 20.05.2000, Харківським РУГУ МВС України м.

(серія, номер, дата видачі, орган,      Києва

який видав)* або код за ЄДРПОУ

юридичної особи

4) рік народження**                           1976

5) освіта**                                           Вища

6) стаж керівної роботи (років)**     4

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ТОВ "Промінек", провідний

спеціаліст відділу договорів

8) дата обрання та термін, на який   01.11.2013 термін не визначений

обрано

9) опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом  та Положенням про

Правління Товариства. посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій  формі складає 6,0 тис. грн.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Призначена Протоколом Наглядової ради №41 від 3.10.2013 р. з 01.11.2013 р.

Стаж керівної роботи (років) - 4 р.

Попередні посади:

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

1) посада                                              Голова Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові            фізична особа       Васильченко Олеся Олесандрівна

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи      МЕ, 951923, 16.07.2009, Святошинське РУГУ МВС України у м.

(серія, номер, дата видачі, орган,      Києві

який видав)* або код за ЄДРПОУ

юридичної особи

4) рік народження**                           1982

5) освіта**                                           Вища

6) стаж керівної роботи (років)**     21

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ТОВ "Центр сприяння

підприємствам" на посаді менеджера

8) дата обрання та термін, на який   20.04.2012 4 р.

обрано

9) опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Перевірка

фінансової діяльності емітента. Доповідати Зборам акціонерів про фінансовий стан, затверджувати

фінансові звіти. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не

виплачувалась. Призначена на посаду Голови ревізійної комісії строком на 4 р. Непогашеної

судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Стаж керівної роботи (років) -2 р.

Попередні посади: данні відсутні

Посадова особа  працювала і займала посаду менеджера в ТОВ "Центр сприяння підприємствам" на

момент складання інформація посадова особа  не працює.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада              Прізвище, ім'я, по    Паспортні дані фізичної особи Кількість Від загальної   Кількість за видами акцій

батькові фізичної   (серія, номер, дата видачі, орган, акцій (шт.) кількості акцій     прості іменні                                   прості на                             привілейо-                  привілейо-

особи або повне            який видав)* або код за                          (у відсотках)                                           пред'явника                          вані іменні                                          вані на

найменування          ЄДРПОУ юридичної особи                                           пред'явника

юридичної особи

Голова Ревізійної          фізична особа                 МЕ, 951923, 16.07.2009,                            0          0,00000000000            0   0  0                                0

комісії                          Васильченко Олеся         Святошинське РУГУ МВС України у

Олесандрівна                 м. Києві

Заступник Голови         фізична особа                 СМ, № 680381, 10.03.2005, Києво-              0          0,00000000000            0   0  0                                0

Правління                    Щур Володимир             Святошинським РУГУ МВС України

Григорович                    у Київській області

Перший заступник         фізична особа                 СН, 017573, 27.06.1995, Харківським          0          0,00000000000            0   0  0                                0

Голови Правління         Яневич Володимир          РУГУ МВС України в м. Києві

Васильович

Головний бухгалтер      фізична особа                 НК, 994479, 18.04.2002,                             0          0,00000000000            0   0  0                                0

Куцаренко Світлана        Новозаводським ВМУМВС України

Анатоліївна                    в Чернігівський області

1                                  2                                            3                                  4                    5                      6   7                 8                                  9

Голова Правління         фізична особа                 МЕ, 196115, 10.03.2005,                            0          0,00000000000            0   0  0                                0

Скворцов Деніс               Святошинське РУ ГУ МВС України

Сергійович                     в Київській області

Член Наглядової ради   фізична особа                 СН, 543716, 16.10.1997, Святошинське       0          0,00000000000            0   0  0                                0

Лантух Анатолій              РУ ГУ МВС України в м. Києві

Іванович

Член Наглядової ради   фізична особа                 СН, 281144, 27.09.1996, Московське           0          0,00000000000            0   0  0                                0

Кривенда Лариса            РУ ГУ МВС України в м. Києві

Анатоліївна

Голова Наглядової        фізична особа                 МЕ, 750672, 01.04.2007,                            0          0,00000000000            0   0  0                                0

ради                            Фрунзе Ігор Аркадійович Шевченківським РУГУ МВС

України в м. Києві

Усього:        0          0,00000000000

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної    Код за                    Місцезнаходження                   Кількість         Від    Кількість за видами акцій

особи                   ЄДРПОУ                                                                    акцій (шт.)  загальної прості іменні     прості на               привілейо-                                                                  привілейо-

кількості                                               пред'явника                                                                                     вані іменні     вані на

акцій (%)                                                                                                                                                      пред'явника

Товариство з обмеженою             32773884  пр-т Перемоги, 136, оф. 34, м. Київ,                     1597314        91,5041         1597314  0                                                    0        0

відповідальністю                                         Святошинський, 03115, Україна

"Трансбудкооперація"

Прізвище, ім'я, по батькові Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування Кількість       Від    Кількість за видами акцій

фізичної особи                             органу, який видав паспорт                   акцій (шт.)  загальної прості іменні     прості на                                                привілейо-                                 привілейо-

кількості                                                                                                                                                       пред'явника вані іменні                                                                                                                                                вані на

акцій (%)                                                                                                                                                      пред'явника

Фізичні особи акціями емітента   0, 0, 01.01.1900, д/н                                                                 0                  0                   0   0  0                                            0

не володіють.

Усього:                                                                                                            1597314     91,5041        1597314

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів                                                        чергові                               позачергові

X

Дата проведення                                                                                                                          23.04.2014

Кворум зборів, %                                                                                                                                  91,52

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: Відповідальною особою за порядок

денний і ознайомлення акціонерівз документами є в.о. Голова Правління Солдатенко Ольга

Миколаївна.

1.Обрання  лічильної  комісії.

2.Обрання голови та секретаря зборів акціонерів Товариства;

3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 р.

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Звіт Наглядової ради Товариства про результати  діяльності у 2012 р. Прийнятя рішення за

наслідками розгляду звіту.

6. Звіт Ревізійної комісії Товариства   за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у

2013 р. Прийняття  рішення за наслідками розгляду звіту.

7. Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії.

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 р.

9. Розподіл прибутку  та збитків за 2013 р.

10. Відкликання та обрання Голови Правління Товариства.

По всім питанням порядку денного одностайно голосували "ЗА"- 1597714  голосуючих акцій, 100% від зареєстрованих акціонерів на зборах.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної    Приватне акціонерне товариство "F.C.I."

особи або прізвище, ім'я та по

батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма

Код за ЄДРПОУ                                21611564

Місцезнаходження                            вул. Ів. Мазепи, 11-Б, м. Київ, Печерський, 01010, Україна

Номер ліцензії або іншого                АВ  № 581336

документа на цей вид діяльності

Назва державного органу, що видав         Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ліцензію або інший документ

Дата видачі ліцензії або іншого                                                                                                  07.06.2011

документа

Міжміський код та телефон             (044)  280-51-19

Факс                                                    280-21-53

Вид діяльності                                   Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну

дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв

Опис: Вид економічної діяльності за КВЕД: 66.19 - Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових

послуг, крім страхування та пенсійнрго забезпечення. Термін дії ліцензії до 07.06.2016 р.

Повне найменування юридичної    Приватне акціонерне товариство "ОКМА"

особи або прізвище, ім'я та по

батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма

Код за ЄДРПОУ                                24077020

Місцезнаходження                            вул. П.Лумумби, 4/6, корп. В, Київ, Печерський, Київська

область, 01042, Україна

Номер ліцензії або іншого                АВ №534046

документа на цей вид діяльності

Назва державного органу, що видав         Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ліцензію або інший документ

Дата видачі ліцензії або іншого                                                                                                  04.06.2010

документа

Міжміський код та телефон             044 206-11-51

Факс                                                    206-11-50

Вид діяльності                                   Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну

дiяльнiсть зберiгача

Опис: Договір на ведення реєстру №300007-Е від 13 жовтня 2011 р.  Термін дії ліцензії до 21.01.2015 р.

Повне найменування юридичної    Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій

особи або прізвище, ім'я та по         України"

батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма

Код за ЄДРПОУ                                30370711

Місцезнаходження                            Б.Гринченка, буд. 3, Київ, Шевченківський, Київська область,

01001, Україна

Номер ліцензії або іншого                АВ № 581336

документа на цей вид діяльності

Назва державного органу, що видав         Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ліцензію або інший документ

Дата видачі ліцензії або іншого                                                                                                  07.06.2011

документа

Міжміський код та телефон             044 279-13-38

Факс                                                    279-12-49

Вид діяльності                                   Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну

дiяльнiсть депозитарiю

Опис: Термін дії ліцензії до 19.09.2016 р. Договір на обслуговування емісії цінних паперів №Е-4253 від

12.10.2011 р.

Повне найменування юридичної    ТОВ "Аудиторська фірма "Аудит-Консалтинг"

особи або прізвище, ім'я та по

батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма         Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ                                31167968

Місцезнаходження                            вул. Генерала Наумова, 23-Б, м. Київ, Святошинський, 03164,

Україна

Номер ліцензії або іншого                № 2491

документа на цей вид діяльності

Назва державного органу, що видав         Аудиторська Палата України

ліцензію або інший документ

Дата видачі ліцензії або іншого                                                                                                  23.02.2001

документа

Міжміський код та телефон             (-044  )  407-13-43

Факс                                                    407-13-43

Вид діяльності                                   Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги

емiтенту

Опис: Вид економічної діяльності за КВЕ Д: 69.20 - діяльність у сфері бухгалтерського обліку й

аудиту; консультування з питань оподаткування. Термін дії Свідоцтва до 27.01.2016 р. Договір №07

від 15.01.2014 р.

11. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата            Номер            Найменування органу,         Міжнарод-     Тип цінного Форма існування Номінальна   Кількість                      Загальна                       Частка у

реєстрації    свідоцтва        що зареєстрував випуск     ний ідентифі-       папера             та форма вартість (грн) акцій (шт.) номінальна                статут-

випуску           про                                                               каційний                                    випуску вартість (грн) ному

реєстрацію                                                            номер                                                               капіталі

випуску                                                                                                                                               (%)

30.08.2011                   № 360/10/1/11     Управління Державної комісії з UA 1010041002 UA 1010041002     Акція проста          Бездокументарні                            0,05                         1745620               87281,00                100

цінних паперів та фондового ринку                         бездокументарн  іменні

в м. Києві та Київській області                               а іменна

Опис: Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювалась.

Фіктів лістингу/делістингу цінних паперів на фондових біржах не було.

Додаткової емісії цінних паперів не було. Додатково цінні папери не розміщувались.

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку

Засновником ВАТ "Укртара" (далі Товариство) є регіональне відділення фонду державного майна України

по місту Києву, місцезнаходження якого м. Київ, 01032, бульвар Т. Шевченка, 50-г, код за ЄДРПОУ

19030825. Відповідно до установчих документів статутний капітал Товариства складає 87281 грн., який

поділений на 1745620 прості іменні акцій номінальною вартістю 0,05 грн. Свідоцтво про реєстрацію акцій

№252/10/1/2003 від 08.09.2003 р. В 2007 році Товариство прийняло рішення щодо розширення діяльності у

сфері транспортних перевезень, для цього була отримана відповідна ліцензія. В березні 2008 р. Товариство

взяло в оренду автомобіль для здійснення вантажних перевезень. Було отримано нову ліцензійну картку в

Головній Державній інспекції та освоєно новий вид діяльності - надання маркетингових послуг. Загальними

Зборами акціонерів, протокол №9 від 17 грудня 2010 р. затверджений Статут нової редакції, яким прийнято

рішення про перейменування відкритого акціонерного товариства "УКРТАРА" в Приватне акціонерне

товариство "УКРТАРА". Статут  зареєстрований Державною адміністрацією Святошинського  району міста

Києва 29.09.2011 р.,  Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних  осіб-

підприємців Серії ААБ №071100, номер запису в ЄДР №10721200000006104. Статутом нової редакції

передбачено  перевід акцій із документарної форми існування в бездокументарну. В 2012 р. емітент отримав

нову Довідку Управління статистики в якій бло змінені види діяльності за КВЕД.

Інформація про організаційну структуру емітента

Управління акціонерним товариством здійснює  вищий орган Товариства - Загальні збори акціонерів. Крім

того, управління та контроль за діяльністю Товариства здійснюють Наглядова рада. Виконавчий орган

Товариства -  Правління.  Ревізійна комісія здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності емітента

та інші перевірки на вимоги акціонерів. . Відокремлених підрозділів Товариство немає.

Інформація про чисельність працівників

На кінець звітного року 4 робітника.

Інформація про належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Емітент до будь-яких об"єднань підприємств не належить.

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями,

підприємствами, установами

Емітент спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами не проводить.

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Пропозицій щодо реорганізації Товариства з боку третіх осіб протягом звітного року не поступало.

Опис обраної облікової політики

На виконання вимог Закону України від 16 липня 1999 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та

фінансову звітність в Україні» та  національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, а також з

метою дотримання підприємством єдиної методики відображення господарських операцій  та забезпечення

своєчасного надання достовірної інформації користувачам фінансової звітності в Товаристві прийнята

облікова політика  з відповідними, доповненнями в зв"язку зі зміною податкового законодавства та інших

нормативних документів. Також в облікову політи були введені доповнення щодо переходу Товариства на

Міжнародні стандарти фінансової звітності. Облікова політика протягом року не змінювалась.

Бухгалтерський облік в Товаристві здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський

облік та фінансову звітність в Україні", Міжнародних та Національних положень (стандартів)

бухгалтерського обліку. При відображені в бухгалтерському обліку господарських операцій і подій

застосовувати норми відповідних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі П(С)БО),

затверджених Міністерством фінансів України. При ведені бухгалтерського обліку та складання фінансової

звітності застосовувати ті професійні думки і положення систем обліку, що дозволяють однозначно

тлумачити інформацію фінансової звітності.

Встановити межу суттєвості для: окремих об'єктів обліку, що належать до активів, зобов'язань та власного

капіталу підприємства – 5% підсумку всіх активів, зобов'язань  і власного капіталу відповідно. Окремих

видів доходів і витрат – 2% чистого прибутку (збитку) підприємства;з метою проведення  переоцінки або

зменшення корисності об'єктів основних засобів застосовувати відхилення залишкової вартості від їх

справедливої вартості в розмірі 10% такого відхилення. Перед складанням річної звітності провести

інвентаризацію активів та зобов'язань підприємства. Крім того, проводити інвентаризацію в зв'язку зі

зміною матеріально відповідальною особи, та при встановлені фактів крадіжок. Проводити один раз в

квартал інвентаризацію грошових коштів у касі. Відображати відстрочені податкові активи й відстрочені   податкові зобов'язання у річній фінансовій звітності. При перерахуванні  доходів, витрат і грошових коштів,

виражених в іноземній валют, середньозважений валютний курс не застосовувати. Матеріальні активи,

термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року, а вартість менше 1000 грн.,

вважати іншими необоротними матеріальними активами. При нарахуванні амортизації основних засобів,

нематеріальних активів, інших необоротних активів застосовувати методи амортизації, зокрема

встановлюютьсяї:

-для основних засобів: прямолінійний метод;

-для малоцінних необоротних матеріальних активів – у розмірі 100% вартості таких об'єктів у першому

місяці їх використання;

-для інших необоротних матеріальних активів - прямолінійний метод.

Зарахування сум дооцінки необоротних активів до нерозподіленого прибутку проводити один раз на рік для

достовірного його визначення в річній фінансовій звітності. При нарахуванні амортизації нематеріальних

активів застосовувати прямолінійний метод. Здійснювати переоцінку за справедливою вартістю на дату

балансу тих активів, щодо яких існує активний ринок.  Одиницею бухгалтерського обліку запасів вважати

кожне їхнє найменування, для  канцтоварів однорідна група. У разі, продажу відпуску у виробництво чи

іншому вибутті запасів застосовувати такі методи їх оцінки: ідентифікованої вартості відповідної одиниці

запасів.

Величину резерву сумнівних боргів  розраховувати із застосуванням абсолютної суми сумнівної

заборгованості (на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів).  Фінансові інвестиції на дату

балансу відображати за справедливою вартістю. Оцінку ступеня завершеності операції з надання послуг

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент

В звітному періоді Товариство практично не здійснювало господарську діяльність, але в подальшому

планує поновити господарську діяльність. В 2013 р. Товариство повністю зупинило господарську

діяльність, дохід не отримувався.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років

За останні п"ять років придбано активів вартістю 317,0 тис. грн. Вибуло активів вартістю 150,7 тис. грн. В

звітному періоді придбання або відчуження активів в Товаристві не було. Товариство планує в наступних

роках   інвестиції в придбання вантажного автотранспорту за рахунок власних коштів. В 2012 р.відповідно

до Міжнародих стандартів, в  включено в баланс оцінка прав використання активами  які були оцінені

відповідними фахівцями в сумі 19262 тис. грн. В 2013 збільшення необоротних активів не було.

(виконання робіт) здійснювати шляхом вивчення виконаної роботи, при цьому в бухгалтерському обліку Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого

доходи відображати з звітному періоді підписанням акта послуг (виконаних робіт) в грошовому виразі.  органу, афілійованими особами

Ведення бухгалтерського облiку в Товаристві забезпечується  бухгалтерією, якою керує головний Наглядова рада затверджує, за поданням Голови правління, рішення щодо операцій з оборотними коштами

бухгалтер. В Товаристві дотримуються встановлених єдиних принципів бухгалтерського облiку, складання та товарами на суму, що перевищує 5,0 тис. грн.

та представлення в установлені строки фiнансової звiтностi на основi ведення бухгалтерського облiку по

журнально-ордернiй формi бухгалтерського облiку.  Положенням про облікову політику визначаються Інформація про основні засоби емітента

принципи, методи i процедури щодо органiзацiї бухгалтерського облiку з використанням наступних методiв

облiку: нарахування, вiдповiдностi доходiв витратам, створення резерву сумнiвних боргiв, виходячи з Станом на 31.12.2010 р. вартість основних засобів за первісною вартістю складає 124,5 тис. грн., до

складу яких входять: будинки і споруди - 67,5 тис. грн., машини і обладнання - 17,9 тис. грн. та інші

платоспроможностi окремих дебiторiв, методiв нарахування амортизацiї по основним засобам та iншим основні засоби - 39,1 тис. грн. . В звітному періоді надходження основних засобів та їх вибуття  не було.

необоротним активам з використанням норм згiдно зi стандартом бухгалтерського облiку №7, методiв Використання основних засобів  пов"язане з господарською діяльністю Товариства. Основні засоби

обчислення доходiв i витрат у вiдповiдностi з нацiональними стандартами бухгалтерського облiку №15,16 i використовуються за місцем знаходження Товариства в повному обсязі.Ступінь використання основних

визначення результатiв згiдно стандарту бухгалтерського облiку №3. Основнi засоби вiдображенi в облiку засобів 100%. Основні засоби в оренду не надаються. В наступних роках  Товариство  планує розпочати

за їх первинною вартiстю, яка включає витрати на їх придбання (виготовлення) i доведення до стану, в будівництво складського комплексу. Обмеження на використання основних засобів Товариства в звітному

якому вони придатні до використання в господарськiй дiяльностi. Грошовi кошти включають залишки  періоді не було. В звітному періоді Надходження та вибуття основних засобів не було.

коштiв в касi i на розрахункових рахунках.  Витрати класифiкуються на адміністративні, витрати на збут,  В 2012 р. змін у вартості основних засобів не було. На кінець  2013 р.первісна вартість  немавтеріальних

загальновиробничі та інші операцiйні витрати.  Фiнансова звiтнiсть за 2013 рiк була пiдготовлена  вiдповiдноактивів складає 19262 тис. грн. на які нарахована амортизація в сумі 2080 тис. грн., в результаті залишкова

до національних стандартiв (положень) бухгалтерського облiку та деяких положень Міжнародних  вартість - 17182 тис. грн. Первісна вартість основних засобів на кінець звітного періоду складає 52 тис.

стандартів фінансової звітності. З метою забезпечення достовiрностi даних бухгалтерського облiку i грн. на які нарахована амортизація в сумі 15 тис. грн., в результаті залишкова вартість основних засобів-

фiнансової звiтностi була проведена рiчна iнвентаризацiя активiв i зобов'язань за 2013 р.37 тис. грн.

На кінець звітного періоде: первісна вартість немтеріальних активів складає  19262 тис. грн. на які

нарахована аортизація в сумі 2080 тис. грн. Первісна вартість основних засобів на кінець звітного періоду

складає 52 тис. грн. на які нарахована амортизація -15 тис. грн. В звідному періоді надходжень основних

засобів не було. Обмеження на використання основних засобів не існує. Основні засоби повністю

використовуються в потребах емітента і знаходяться у емітента.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

Часті зміни в податковому законодавстві не дають змоги для реального планування доходів та витрат

виробництва.

Фінансмова криза.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за

порушення законодавства

Штрафних санкцій  та компенсації за порушення чинного законодавства в звітному періоді  не було.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Основним  із напрямків фінансової політики є збільшення оборотних активів за рахунок власних коштів,

отриманих в результаті збільшення обсягів надання послуг та розширення основних видів діяльності,

зокрема здійснення перевезень вантажним транспортом.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

В 2013році договори не укладалися.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

Товариство планує розвивати основні  види  діяльності - здійснення вантажних перевезень та оптова

торгівля паливом, а також надання маркетингових послуг.  Крім однієї мавшини, яка була взята в оренду,

Товариство планує за рахунок власних коштів придбати вантажний автомобіль. Необхідна клієнтська база

вже створена. Також Товариство планує отримати прибуток за рахунок збільшення обсягів торгівлі

паливом та запасними частинами.  Планується повністю погасити кредиторську заборгованість.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

Товариство постійно здійснює дослідження ринку паливо-мастильних матеріалів, запасних частин та

вантажних перевезень самостійно та замовляє такі дослідження компетентним та спеціалізованим

компаніям. В попередні роки було замовлено маркетингове дослідження для визначення

конкурентоспроможності товарів ПАТ "Укртара". Ціллю дослідження є порівняння товарів Товариства з

аналогічними товарами конкурентів ринку продажу товарів та послуг. В звітному періоді емітент не

проводив нові дослідження і розробки.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або

його посадові особи

В звітному періоді судових справ, стороною в яких виступає емітент, не було.

Інша інформація

Дивіденди за період діяльності Товариства не нараховувались і не виплачувались.

За 2010 рік - разом чисті доходи складають 222,8 тис. грн.; загальна величина операційних витрат - 222,1

тис. грн., чистий прибуток - 0,7 тис. грн.

В 2011 р. виручка від реалізації товарів, робіт, послуг складає 8,0 тис. грн., податок на додану вартість - 1,3

тис. грн. Загальна величина операційних витрат  в звітному періоді складає 27,7 тис. грн., в тому числі:

собівартість реалізованих товарів, робіт, послуг - 26,7 тис. грн., податок на прибуток - 0,1 тис. грн. В

результаті господарської діяльності Товариство отримало в 2011 р. чистий збиток 21,1 тис. грн.

В 2012 році Товариство не отримувало доходів. Загальна величина витрат складає 248 тис. грн., в тому

числи: адміністративні витрати - 229 тис. грн., витрати на збут - 13 тис. грн., інші операційні витрати - 6 тис.

грн. В результаті господарської діяльності Товариство отримало в 2012 р. чистий збиток 248 тис. грн.

2013 р. Чистий дохід емітента складає 6 тисч. грн. Витрати емітента складаються: з адміністративних витрат

1275 тис. грн., витрат на збут 9 тис. грн. В звітному році емітент отримав збиток в сумі 1278 тис. грн.

Запрошуємо до співпраці всіх зацікавлених підприємств та компаній!

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних           Власні основні засоби      Орендовані основні засоби      Основні засоби, всього

засобів                                 (тис.грн)                            (тис.грн)                             (тис.грн)

на початок      на кінець      на початок      на кінець      на початок      на кінець

періоду         періоду          періоду          періоду         періоду          періоду

1.Виробничого призначення:              42                 37                  0                   0                  42                 37

будівлі та споруди                            37                 34                  0                   0                  37                 34

машини та обладнання                      5                   3                   0                   0                   5                   3

транспортні засоби                           0                   0                   0                   0                   0                   0

інші                                                  0                   0                   0                   0                   0                   0

2.Невиробничого призначення:            0                   0                   0                   0                   0                   0

будівлі та споруди                             0                   0                   0                   0                   0                   0

машини та обладнання                      0                   0                   0                   0                   0                   0

транспортні засоби                           0                   0                   0                   0                   0                   0

інші                                                  0                   0                   0                   0                   0                   0

Усього                                              42                 37                  0                   0                  42                 37

Опис: Термін користування основних засобів: Основні засоби використуються до повного фізичного та

морального зносу. Термін використання будинків 20 років, машин і обладнання - 10 років, іншіх основних засобів 5

років.

В звітному періоді надходження та вибуття основних засобів не було.Ступень зносу основних засобів на початок

звітногоперіодускладає 19,2% на кінець звітного періоду -  28,9% Нараховано амортизації на основні засоби за

звітний складає 5,0  тис. грн.  Обмеження на використання основних засобів емітента в звітному періоді не було.

Основні засоби використовуються в господарських потребах емітента. Ступінь використання основних засобів

складає 100 відсотків.

Змін у вартості основних засобів в звітному періоді не було.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування                                    За звітний період         За попередній період

показника

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)                   16204                                17482

Статутний капітал (тис. грн)                                                       87                                      87

Скоригований статутний капітал (тис. грн)                              87                                      87

Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний

періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення  вартості  чистих активів

акціонерних  товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового

ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності).

Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду

становить 16117 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим

статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 16117 тис.грн.

Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього

періоду становить 17395 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та

скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 17395 тис.грн.

Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу

(скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань                            Дата              Непогашена             Відсоток за       Дата погашення

виникнення        частина боргу          користування

(тис.грн)         коштами (% річних)

Кредити банку                                                     X                         0                            X                        X

у тому числі:

Зобов"зання за кредитами відсутні                  01.01.1900                  0                            0                  01.01.1900

Зобов'язання за цінними паперами                         X                         0                            X                        X

у тому числі:                                                        X                         0                            X                        X

за облігаціями (за кожним власним

випуском):

Емітент немає зобов'язань за випуском             01.01.1900                  0                            0                  01.01.1900

облігацій

за іпотечними цінними паперами (за                       X                         0                            X                        X

кожним власним випуском):

Зобов"язань за іпотечними цінними                 01.01.1900                  0                            0                  01.01.1900

паперами немає

за сертифікатами ФОН (за кожним                         X                         0                            X                        X

власним випуском):

Зобов"язань за сертифікатами ФОН немає       01.01.1900                  0                            0                  01.01.1900

за векселями (всього)                                            X                         0                            X                        X

за іншими цінними паперами (у тому                      X                         0                            X                        X

числі за похідними цінними паперами) (за

кожним видом):

Зобов"язань за іншими цінними                       01.01.1900                  0                            0                  01.01.1900

паперами немає

за фінансовими інвестиціями в                                X                         0                            X                        X

корпоративні права (за кожним видом):

Емітент немає зобов'язань за фінансовими        01.01.1900                  0                            X                  01.01.1900

інвестиціями в корпоративні права

Податкові зобов'язання                                         X                         0                            X                        X

Фінансова допомога на зворотній основі                X                         0                            X                        X

Інші зобов'язання                                                 X                      1060                         X                        X

Усього зобов'язань                                               X                      1060                         X                        X

Опис: До складу інших зобов'язань входить  довгострокова заборгованість 1059 тис. грн., інші поточні зобов"зання 1

тис. грн.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п                      Рік                        Кількість зборів, усього                    У тому числі позачергових

1                        2011                                      1                                                       0

2                        2012                                      1                                                       0

3                        2013                                      1                                                       0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?

Так                                                                                                                      Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори                          X

Акціонери                                                                                                                                            X

Депозитарна установа                                                                                                                          X

Інше (запишіть)      Інші компетентні органи реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів не

здійснювали.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх

загальних зборах (за наявності контролю)?

Так                                                                                                                      Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку                                                                        X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків                                       X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так                                                                                                                      Ні

Підняттям карток                                                                                                                                  X

Бюлетенями (таємне голосування)                                                                              X

Підняттям рук                                                                                                                                      X

Інше (запишіть)      д/н

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так                                                                                                                      Ні

Реорганізація                                                                                                                                       X

Додатковий випуск акцій                                                                                                                       X

Унесення змін до статуту                                                                                                                      X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства                                                         X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства                                                          X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради                                                  X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу                                                            X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)                                                  X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді                                                                            X

Інше (запишіть)      Позачергові збори акціонерів в Товаристві не скликались.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)          ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)

Кількість членів наглядової ради                                                                                                                 3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві                                                                      0

Кількість представників держави                                                                                                                 0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій                                                     1

Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотків  акцій                                               0

Кількість представників акціонерів – юридичних осіб                                                                                    2

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох          2

років?

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так                                                                                                                                     Ні

Стратегічного планування                                                                                                                         X

Аудиторський                                                                                                                                           X

З питань призначень і винагород                                                                                                                X

Інвестиційний                                                                                                                                           X

Інше (запишіть)      Комітети у складі Наглядової ради не створювалися.

Інше (запишіть)      Комітети у складі Наглядової ради не створювалися.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)              так

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так                                                                                                                                     Ні

Винагорода є фіксованою сумою                                                                                                                X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій                                     X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства                                                                     X

Члени наглядової ради не отримують винагороди                                                                     X

Інше (запишіть)      Винагороди членам Наглядової  Ради не визначали.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так                                                                                                                                     Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі                                                                                                       X

Знання у сфері фінансів і менеджменту                                                                                                        X

Особисті якості (чесність, відповідальність)                                                                                                  X

Відсутність конфлікту інтересів                                                                                                X

Граничний вік                                                                                                                                           X

Відсутні будь-які вимоги                                                                                                                            X

Інше (запишіть)      Інших вимог до членів Спостережної Ради не передбачено.

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та

обов'язками?

Так                                                                                                                                     Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів                 X

акціонерного товариства

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради                                        X

ознайомили з його правами та обов'язками

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано                                    X

нового члена

Інше (запишіть)      Нові члени Наглядової  Ради знайомляться зі змістом внутрішніх документів самостійно.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду    так, створено ревізійну

ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)                              комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії __________ осіб;     3

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом

останніх трьох років? __________       1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів

акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні       Наглядова    Виконавчий   Не належить

збори             рада             орган               до

акціонерів                                              компетенції

жодного

органу

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)                   так                 ні                  ні                  ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)                             так                 ні                  ні                  ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або            так                 ні                  ні                  ні

бюджету

Обрання та припинення повноважень голови та членів                  так                 ні                  ні                  ні

виконавчого органу

Обрання та припинення повноважень голови та членів                  так                 ні                  ні                  ні

наглядової ради

Обрання та припинення повноважень голови та членів                  так                 ні                  ні                  ні

ревізійної комісії

Визначення розміру винагороди для голови та членів                    так                 ні                  ні                  ні

виконавчого органу

Визначення розміру винагороди для голови та членів                    так                 ні                  ні                  ні

наглядової ради

Прийняття рішення про притягнення до майнової                          так                 ні                  ні                  ні

відповідальності членів виконавчого органу

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій                          так                 ні                  ні                  ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення               так                 ні                  ні                  ні

власних акцій

Затвердження зовнішнього аудитора                                            ні                 так                 ні                  ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт                        так                 ні                  ні                  ні

інтересів

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого           так

органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного

товариства? (так/ні)

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт              так

інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб

та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із                                                 X

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так                                                                                                                                             Ні

Положення про загальні збори акціонерів                                                                                         X

Положення про наглядову раду                                                                                                      X

Положення про виконавчий орган                                                                                                   X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства                                                                                X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)                                                                                X

Положення про акції акціонерного товариства                                                                                               X

Положення про порядок розподілу прибутку                                                                                                  X

Інше (запишіть)               Інші документи не передбачено.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація        Публікується у пресі,     Документи          Копії          Інформація

розповсюджується    оприлюднюється в    надаються для    документів    розміщується

на загальних зборах   загальнодоступній     ознайомлення надаються на   на власній

інформаційній базі    безпосередньо       запит          інтернет-

даних НКЦПФР про             в              акціонера        сторінці

ринок цінних паперів

акціонерному                        акціонерного

товаристві                           товариства

Фінансова звітність, результати             так                         так                      так                 так                так

діяльності

Інформація про акціонерів, які                так                         так                       ні                  так                так

володіють 10 відсотками та

більше статутного капіталу

Інформація про склад органів                так                         так                      так                 так                так

управління товариства

Статут та внутрішні документи             так                          ні                       так                 так                 ні

Протоколи загальних зборів                  так                          ні                       так                 так                 ні

акціонерів після їх проведення

Розмір винагороди посадових                так                         так                       ні                  так                так

осіб акціонерного товариства

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів                ні

фінансової звітності? (так/ні)

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім

аудитором протягом останніх трьох років?

Так                                                                                                                                             Ні

Не проводились взагалі                                                                                                                                X

Менше ніж раз на рік                                                                                                                                    X

Раз на рік                                                                                                                                      X

Частіше ніж раз на рік                                                                                                                                  X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так                                                                                                                                             Ні

Загальні збори акціонерів                                                                                                                             X

Наглядова рада                                                                                                                                           X

Виконавчий орган                                                                                                                         X

Інше (запишіть)      Рішення про зовнішнього аудитора приймало лише Правління Товариства.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)       ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так                                                                                                                                             Ні

Не задовольняв професійний рівень                                                                                                               X

Не задовольняли умови договору з аудитором                                                                                               X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів                                                                                                  X

Інше (запишіть)      Емітент  зовнішнього  аудитора не змінював. Причин для його зміни не було.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому

році?

Так                                                                                                                                             Ні

Ревізійна комісія (ревізор)                                                                                                                X

Наглядова рада                                                                                                                                           X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства                                                                                     X

Стороння компанія або сторонній консультант                                                                                 X

Перевірки не проводились                                                                                                                             X

Інше (запишіть)      Інші органи не здійснювали перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так                                                                                                                                             Ні

З власнї ініціативи                                                                                                                                       X

За дорученням загальних зборів                                                                                                      X

За дорученням наглядової ради                                                                                                                    X

За зверненням виконавчого органу                                                                                                                X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів                                                      X

Інше (запишіть)      Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності за дорученням

Загальних зборів акціонерів

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги                      ні

консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ

ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучати інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох

років?

Так                                                                                                                                      Ні

Випуск акцій                                                                                                                                             X

Випуск депозитарних розписок                                                                                                                   X

Випуск облігацій                                                                                                                                       X

Кредити банків                                                                                                                                          X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів                                                                                           X

Інше (запишіть)               Товариство не планує залучати інвестицій протягом наступних трьох років.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

Не визначились                                                                                                                                    X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж                  ні

протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у                           ні

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного                        ні

управління? (так/ні)

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил)  корпоративного               01.01.1900  ;

управління вкажіть дату його прийняття:

яким органом                 д/н

управління прийнятий:

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,             ні            ;

правил) корпоративного управління? (так/ні)

укажіть яким чином       д/н

його оприлюднено:

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в

акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого

відхилення протягом року.

д/н

КОДИ

Дата  (рік, місяць, число)        2014.01.01

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТАРА"                  за ЄДРПОУ                01884254

Територія       СВЯТОШИНСЬКИЙ                                                                  за КОАТУУ              8038600000

Організаційно-      Акціонерне товариство                                                        за КОПФГ                      230

правова форма

господарювання

Вид економічної    Вантажний автомобільний транспорт                                   за КВЕД                        49.41

Середня кількість працівників               4

Адреса,          пр-т Перемоги, 136, прим. 34, м. Київ, Святошинський, 03115, Україна, -044  450-73-09

телефон

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про

сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності                                                                                  v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на  31.12.2013  р.                 Форма № 1     Код за ДКУД  1801001

Актив                                                 Код   На початок    На кінець

рядка                       звітного

звітного        періоду

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи                                                                         1000           18145            17182

первісна вартість                                                                             1001           19262            19262

накопичена амортизація                                                                  1002            1117              2080

Незавершені капітальні інвестиції                                                        1005                 0                    0

Основні засоби                                                                                   1010               42                  37

первісна вартість                                                                             1011               52                  52

знос                                                                                               1012               10                  15

Інвестиційна нерухомість                                                                    1015                 0                    0

первісна вартість інвестиційної нерухомості                                    1016                 0                    0

знос інвестиційної нерухомості                                                        1017                 0                    0

Довгострокові біологічні активи                                                           1020                 0                    0

первісна вартість довгострокових біологічних активів                      1021                 0                    0

накопичена амортизація довгострокових біологічних активів             1022                 0                    0

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств          1030                 0                    0

інші фінансові інвестиції                                                                      1035                 0                    0

Довгострокова дебіторська заборгованість                                           1040                 0                    0

Відстрочені податкові активи                                                              1045                 0                    0

Гудвіл                                                                                               1050                 0                    0

Відстрочені аквізиційні витрати                                                         1060                 0                    0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах            1065                 0                    0

Інші необоротні активи                                                                       1090                 0                    0

Усього за розділом I                                                                          1095           18187            17219

II. Оборотні активи

Запаси                                                                                              1100                 0                    0

Виробничі запаси                                                                            1101                 0                    0

Незавершене виробництво                                                               1102                 0                    0

Готова продукція                                                                            1103                 0                    0

Товари                                                                                           1104                 0                    0

Поточні біологічні активи                                                                    1110                 0                    0

Депозити перестрахування                                                                 1115                 0                    0

Векселі одержані                                                                               1120                 0                    0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги         1125                 0                    0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами                                                                     1130                 0                    0

з бюджетом                                                                                    1135               45                  39

у тому числі з податку на прибуток                                                1136                 0                    0

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих                  1140                 0                    0

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх                   1145                 0                    0

Інша поточна дебіторська заборгованість                                            1155                 3                    3

Поточні фінансові інвестиції                                                                1160                 0                    0

Гроші та їх еквіваленти                                                                       1165                 2                    3

Готівка                                                                                          1166                 0                    0

Рахунки в банках                                                                             1167                 0                    0

Витрати майбутніх періодів                                                                1170                 0                    0

Частка перестраховика у страхових резервах                                      1180                 0                    0

у тому числі в:                                                                                   1181                 0                    0

резервах довгострокових зобов'язань

резервах збитків або резервах належних виплат                                1182                 0                    0

резервах незароблених премій                                                           1183                 0                    0

інших страхових резервах                                                                1184                 0                    0

Інші оборотні активи                                                                          1190                 0                    0

Усього за розділом II                                                                         1195               50                  45

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200                 0                    0

Баланс                                                                                             1300           18237            17264

Пасив       Код        На початок    На кінець

рядка                       звітного

звітного        періоду

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал                                                       1400               87                  87

Внески до незареєстрованого статутного капіталу                                1401                 0                    0

Капітал у дооцінках                                                                           1405           17991            17991

Додатковий капітал                                                                            1410               18                  18

Емісійний дохід                                                                               1411                 0                    0

Накопичені курсові різниці                                                               1412                 0                    0

Резервний капітал                                                                              1415                 0                    0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                                     1420       (614)           (1892)

Неоплачений капітал                                                                         1425                 0   (          )            0  (           )

Вилучений капітал                                                                             1430                 0   (          )            0  (           )

Інші резерви                                                                                       1435                 0                    0

Усього за розділом I                                                                          1495           17482            16204

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов'язання                                                     1500                 0                    0

Пенсійні зобов'язання                                                                          1505                 0                    0

Довгострокові кредити банків                                                              1510                 0                    0

Інші довгострокові зобов'язання                                                          1515              752              1059

Довгострокові забезпечення                                                                1520                 0                    0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу                                  1521                 0                    0

Цільове фінансування                                                                         1525                 0                    0

Благодійна допомога                                                                       1526                 0                    0

Страхові резерви                                                                               1530                 0                    0

у тому числі:                                                                                      1531                 0                    0

резерв довгострокових зобов'язань

резерв збитків або резерв належних виплат                                      1532                 0                    0

резерв незароблених премій                                                              1533                 0                    0

інші страхові резерви                                                                      1534                 0                    0

Інвестиційні контракти                                                                      1535                 0                    0

Призовий фонд                                                                                   1540                 0                    0

Резерв на виплату джек-поту                                                             1545                 0                    0

Усього за розділом II                                                                         1595              752              1059

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків                                                          1600                 0                    0

Векселі видані                                                                                    1605                 0                    0

Поточна кредиторська заборгованість за:                                             1610                 0                    0

довгостроковими зобов'язаннями

товари, роботи, послуги                                                                   1615                 0                    0

розрахунками з бюджетом                                                               1620                 0                    0

у тому числі з податку на прибуток                                                1621                 0                    0

розрахунками зі страхування                                                           1625                 0                    0

розрахунками з оплати праці                                                           1630                 2                    0

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами          1635                 0                    0

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з                      1640                 0                    0

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків          1645                 0                    0

Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю           1650                 0                    0

Поточні забезпечення                                                                         1660                 0                    0

Доходи майбутніх періодів                                                                  1665                 0                    0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків                                1670                 0                    0

Інші поточні зобов'язання                                                                   1690                 1                    1

Усього за розділом III                                                                       1695                 3                    1

періоду

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,                   1700                 0                    0

утримуваними для продажу, та групами вибуття

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду             1800                 0                    0

Баланс                                                                                             1900           18237           17264

Примітки: Нематеріальні активи станом на 31.12.2013 року (рядок 1000,1001,1002 Баланс)

Нематеріальні активи  згідно політики відображаються у фінансовій звітності згідно МСБО 38 «Нематеріальні

активи».

Об'єктами нематеріальних активів є:

• право користування майном (оренда землі) – 19262,0 тис. грн..

Право користування майном - нематеріальний актив зі сроком користування 25 років  амортизується –

2080,0тис.грн.

Нематеріальні активи оцінюються за первісною вартістю (собівартістю), яка включає в себе вартість придбання і

витрати пов'язані з доведенням нематеріальних активів до експлуатації.

Нематеріальні активи з визначеним строком корисної експлуатації  амортизуються прямолінійним методом

протягом очікуваного строку їх використання, але не більше 25 років. Нарахування амортизації починається з

моменту коли цей нематеріальний актив знаходиться у місці та у стані, необхідному для його використання у

спосіб передбачений комісією.

Основні засоби на 31.12.2013 року (рядок 1010,1011,1012Баланс)

Основні засоби Товариства відображені у фінансовій звітності відповідно до МСБО 16 «Основні засоби»

В Товаристві використовували такі класи активів:

- Будинки та споруди

- Машини та обладнання

- Інструменти прилади та інвентар

- Малоцінні необоротні матеріальні активи

Об'єкти основних засобів які відповідають критеріям визнання активу оцінені за їх собівартістю

Необоротний актив         Кількість              Первісна вартість             Сума бухгалтерського зносу        Залишкова вартість  Справедлива

вартість

Вагон-гуртожиток           1             2327,99 640,20   1687,79 1687,79

Копір CANON IR-2018   1             2318,10 1275,12 1042,98 1042,98

Монітор 19" TFT SAMSUNG        2             834,69                   834,69   834,69

Ноутбук Asus F 3 Sr 15.4" WX     1             2318,10 1275,12 1042,98 1042,98

Паркан площею 580кв.м               1             17207,01              4731,87 12475,14              12475,14

Побутове приміщення    1             2937,58 807,84   2129,74 2129,74

Ремонт буд.охорони       1             6971,25 1916,97 5054,29 5054,28

Системний блок  ПК Delfics g      2             1645,58                1645,58 1645,58

Шлагбаум та будка охорони      1             15367,39              4225,98 11141,41              11141,41

51927,69              14873,10              37054,60              37054,60

Строк корисної експлуатації основних засобів визначається виходячи з очікуваної корисності активу

Нарахування амортизації по об'єктах основних засобів проводилось прямолінійним методом  виходячи з терміну

корисного використання кожного об'єкта Нарахування амортизації основних засобів починається з моменту коли

цей актив знаходиться у місці та у стані необхідному для його використання у спосіб передбачений комісією

Амортизацію активу припиняємо на одну з двох дат яка відбудеться раніше: на дату з якої актив класифікується як

утримуваний для продажу згідно з МСФЗ 5 «Непоточні активи утримувані для продажу та припинена діяльність»

або на дату з якої припиняється визнання його активом

Протягом 2013 року Товариство не визначало основні засоби  до продажу

Експлуатаційні витрати на основні засоби признаються в звіті про сукупний дохід (звіт про фінансові результати) у

міру їх виникнення Витрати на капітальний ремонт основних засобів додаються до вартості відповідного активу і

списуються з використанням лінійного методу протягом найменшого з терміну експлуатації або терміну дії

договору оренди.

Прибуток або збитки від продажу основних засобів розраховуються як різниця між балансовою вартістю активу і

доходом від продажу і відображається в звіті про прибутки і збитки по мірі виникнення Метод амортизації термін

корисного використання і залишкова вартість щорічно передивляються

Дебіторська заборгованість  на 31.12.2013 року (рядок 1135,1155 Баланс)

Дебіторська заборгованість – це заборгованість яка вини¬кає в процесі  діяльності компанії за умови підписання

договору та внесення коштів

Дебіторська заборгованість класифікується:

1) рахунки до отримання - вид дебіторської заборгованості який виникає при продажу  послуг;

2) інша заборгованість:

1) Дебіторська заборгованість яка виникає при продажу  відображається за вартістю очікуваних надходжень.

Станом на 31122013 р за даними обліку та звітності Товариства така дебіторська заборгованість відсутня

2) Інша дебіторська заборгованість

До складу іншої дебіторської заборгованості включена заборгованість яка не пов'язана із  торгівлею.Оцінка проводилась за справедливою вартістю з урахуванням збитків від зменшення корисності що є визнанням

резерву сумнівних боргів

Згідно оцінки заборгованостей резерв сумнівних боргів не нараховується

Дебіторська заборгованість  згідно балансу наведена в таблиці №1

Таблиця№ 1 (тисгрн)

Показники           01.01.2013           31.12.2013

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

(переплата податку на землю, згідно уточнюючої декларації)        45           39

Інша поточна дебіторська заборгованість              3             3

Припинення визнання фінансових активів і зобов'язань

Товариство припиняє визнання фінансового активу лише у тому випадку коли:

            витікає термін договірних прав вимоги на потоки грошових коштів по фінансовому активу;

            відбувається передача фінансового активу і така передача відповідає критеріям припинення визнання

Товариство списує фінансове зобов'язання (або частина фінансового зобов'язання) з балансу тоді і лише тоді коли

воно погашене тобто коли вказане в договорі зобов'язання виконане анульоване або термін його дії закінчився

Грошові кошти і їх еквіваленти на 31.12.2013 року (рядок 1165 Баланс)

Грошові кошти і їх еквіваленти включають грошові кошти на банківських рахунках грошові кошти в касі а також

депозити до вимоги (еквівалент грошових коштів)

Еквіваленти грошових коштів - це короткострокові високоліквідні інвестиції які вільно конвертуються у відомі суми

грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості

Фінансова звітність Товариства складена в національній валюті України (гривні) що є функціональною валютою

У звіті про рух грошових коштів - грошові кошти і їх еквівалентів включають отриману короткострокову позику від

юридичної особи Звіт про рух грошових коштів складається прямим методом який розкриває інформацію про

основні класи валових надходжень грошових коштів чи валових витрат грошових коштів

При складанні звітності МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів» - не застосовувався У Товариства немає валютних

операцій

Грошові кошти наведено в таблиці№ 2

Таблиця№ 2 (тисгрн)

Показники           01.01.2013           31.12.2013

Грошові кошти в національній валюті      2             3

Грошові кошти в іноземній валюті              -              -

Керівник                                            Солдатенко Ольга Миколаївна

Головний бухгалтер                           Куцаренко Світлана Анатоліївна

КОДИ

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТАРА"       Дата  (рік, місяць, число)        2014.01.01

за ЄДРПОУ          01884254

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 2013 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ        Форма № 2    Код за ДКУД  1801003

Стаття                                                    Код           За звітний                За

рядка            період            аналогічний

період

попереднього

року

1                                                          2                   3                        4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                      2000                       6                          0

Чисті зароблені страхові премії                                                             2010                       0                          0

Премії підписані, валова сума                                                              2011                       0                          0

Премії, передані у перестрахування                                                      2012                       0                          0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума                                     2013                       0                          0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій                  2014                       0                          0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)                       2050     (                 0      )                    0      (       )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами                                     2070     (                 0      )                    0      (       )

Валовий:                                                                                              2090                       6                          0

прибуток

збиток                                                                                              2095     (                 0      )                    0      (       )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань              2105                       0                          0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів                                 2110                       0                          0

Зміна інших страхових резервів, валова сума                                         2111                       0                          0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах                     2112                       0                          0

Інші операційні доходи                                                                          2120                       0                          0

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за                              2121                       0                          0

справедливою вартістю

Дохід від первісного визнання біологічних активів і                                2122                       0                          0

сільськогосподарської продукції

Адміністративні витрати                                                                         2130     (             1275    ) (              229     )

Витрати на збут                                                                                    2150     (                 9      ) (                13      )

Інші операційні витрати                                                                         2180     (                 0      ) (                 6      )

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за                         2181     (                 0      ) (                 0      )

справедливою вартістю

Витрати від первісного визнання біологічних активів і                           2182     (                 0      ) (                 0      )

сільськогосподарської продукції

Фінансовий результат від операційної діяльності:                                 2190                       0                          0

прибуток

збиток                                                                                              2195     (             1278    ) (              248     )

Дохід від участі в капіталі                                                                       2200                       0                          0

Інші фінансові доходи                                                                            2220                       0                          0

Інші доходи                                                                                          2240                       0                          0

Дохід від  благодійної допомоги                                                           2241                       0                          0

Фінансові витрати                                                                                  2250     (                 0      )                    0      ()

Втрати від участі в капіталі                                                                    2255     (                 0      )                    0      ()

Інші витрати                                                                                         2270     (                 0      )                    0      (

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті                     2275                       0                          0

Фінансовий результат до оподаткування:                                             2290                       0                          0

прибуток

збиток                                                                                               2295     (             1278    )                 248     ()

Витрати (дохід) з податку на прибуток                                                    2300                       0                          0

Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після оподаткування             2305                       0                          0

Чистий фінансовий результат:                                                              2350                       0                          0

прибуток

збиток                                                                                              2355     (             1278    )                 248     (

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття                                                    Код           За звітний                За

рядка            період            аналогічний

період

попереднього

року

1                                                          2                   3                        4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів                                                   2400                       0                          0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів                                             2405                       0                          0

Накопичені курсові різниці                                                                    2410                       0                          0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств   2415                       0                          0

Інший сукупний дохід                                                                           2445                       0                          0

Інший сукупний дохід до оподаткування                                           2450                       0                          0

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом                   2455                       0                          0

Інший сукупний дохід після оподаткування                                       2460                       0                          0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)                                 2465             (1278)                 (248)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті                                                Код           За звітний                За

рядка            період            аналогічний

період

попереднього

року

1                                                          2                   3                        4

Матеріальні затрати                                                                             2500                       0                          0

Витрати на оплату праці                                                                      2505                      45                        37

Відрахування на соціальні заходи                                                         2510                      17                        14

Амортизація                                                                                        2515                    968                        14

Інші операційні витрати                                                                        2520                    254                      183

Разом                                                                                                 2550                   1284                      248

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті                                                Код           За звітний                За

рядка            період            аналогічний

період

попереднього

року

1                                                          2                   3                        4

Середньорічна кількість простих акцій                                                   2600           1745620,00          1745620,00

Скоригована середньорічна кількість простих акцій                                2605           1745620,00          1745620,00

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію                                      2610             (0,73)                 (0,14)

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію                 2615             (0,73)                 (0,14)

Дивіденди на одну просту акцію                                                            2650                    0,00                      0,00

Примітки:  Визнання доходів за 2013 рік (рядок 2000 Звіт про фінансові результати)

Доходи компанії визнаються на основі принципу нарахування коли існує впевненість що в результаті операції

відбудеться збільшення економічних вигод а сума доходу може бути достовірно визначена

Товариство отримує доходи від діяльності автомобільного вантажного транспорту та оптової торгівлі паливом.

Сума доходу у 2013 році  була отримана в сумі 6,0 тис. грн...

Підприємство працює над подальшім збільшенням  обсягів доходів.

Визнання витрат за 2013 рік (рядок 2130,2150,2180  Звіт про фінансові результати)

Товариство несе витрати на ведення справи в процесі своєї операційної діяльності а також інші витрати.  Витрати

признаються в звіті про фінансові результати якщо виникає зменшення в майбутніх економічних вигодах пов'язаних

із зменшенням активу або збільшенням зобов'язання які можуть бути надійно виміряні

Витрати признаються в звіті про фінансові результати на основі безпосереднього зіставлення між понесеними

витратами і відносяться до конкретних статей доходів Якщо виникнення економічних вигід очікується впродовж

декількох облікових періодів і зв'язок з доходом може прослідити лише в цілому або побічно витрати в звіті про

фінансові результати признаються на основі методу раціонального розподілу      2013     © SMA      01884254

Витрата признається в звіті про фінансові результати негайно якщо витрати не створюють майбутні економічні

вигоди або коли майбутні економічні вигоди не відповідають або перестають відповідати вимогам визнання як

актив в балансі.

Витрати наведено в таблиці №6

Таблиця№ 6 (тис.грн.)

Показники             2013рік

Адміністративні витрати                1275

Витрати на збут 9 тис. грн

- витрати на оплату праці - 45 тис. грн.

- відрахування на соціальні заходи 17 тис. грн.

- амортизація нарахована 968 тис. грн.

- інші операційні витрати, які пов'язані з веденням господарської діяльності 254 тис. грн.

Витрати з податку на прибуток визначаються  та відображаються у фінансовій звітності як нарахований податок на

прибуток з списання сумнівних та безнадійних боргів В інших випадках (але не виключно) Товариство  Витрати з

податку на прибуток не відображаються у фінансовій звітності відповідно до МСБО 12 «Податки на прибуток»

Поточний податок на прибуток визначається виходячи з оподатковуваного прибутку за рік розрахованої за

правилами податкового законодавства України

Поточні витрати на сплату податку на прибуток до Податкового кодексу України у 2013 році не нараховувались.

У фінансовій звітності поточні витрати з податку на прибуток не коригуються на суми відстрочених податків що

виникають через наявність тимчасових різниць між балансовою вартістю активів і зобов'язань та їх вартістю

Керівник                                                                        Солдатенко Ольга Миколаївна

Головний бухгалтер                                                        Куцаренко Світлана Анатоліївна

КОДИ

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТАРА"       Дата  (рік, місяць, число)        2014.01.01

за ЄДРПОУ          01884254

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2013 рік

Форма № 3               Код за ДКУД  1801004

Стаття                                             Код       За звітний період       За аналогічний період

рядка                                      попереднього року

1                                                   2                    3                               4

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:                                                                      3000                         6                                  0

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Повернення податків і зборів                                                       3005                         0                                  0

у тому числі податку на додану вартість                                   3006                         0                                  0

Цільового фінансування                                                              3010                         0                                  0

Надходження від отримання субсидій, дотацій                          3011                         0                                  0

Надходження авансів від покупців і замовників                             3015                         0                                  0

Надходження від повернення авансів                                           3020                         0                                  0

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних         3025                         0                                  0

рахунках

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)                   3035                         0                                  0

Надходження від операційної оренди                                          3040                         0                                  0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород            3045                         0                                  0

Надходження від страхових премій                                             3050                         0                                  0

Надходження фінансових установ від повернення позик                3055                         0                                  0

Інші надходження                                                                      3095                      307                              292

Витрачання на оплату:                                                              3100                         0         ( )              (                     0)

Товарів (робіт, послуг)

Праці                                                                                        3105                        39         ( )              (                   30)

Відрахувань на соціальні заходи                                                 3110                         0         ( )              (                     0

Зобов'язань з податків і зборів                                                     3115                      252        ( )              (                  236)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток           3116                         0         ( )              (                     0     Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість    3117                         0         ( )              (                     0     Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів           3118                         0         ( )              (                    0  Витрачання на оплату авансів                                                   3135                         0         ( )              (                     0  Витрачання на оплату повернення авансів                                 3140                         0         ( )              (                     0

Витрачання на оплату цільових внесків                                       3145                         0         ( )              (                     0)

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами     3150                         0         ( )              (                     0)

Витрачання фінансових установ на надання позик                        3155                         0         ( )              (                     0  Інші витрачання                                                                               3190                        21         ( )              (                   27)

Чистий рух коштів від операційної діяльності                          3195                         1                         (1)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:                                                        3200                         0                                  0

фінансових інвестицій

необоротних активів                                                               3205                         0                                  0

Надходження від отриманих:                                                      3215                         0                                  0

відсотків

дивідендів                                                                              3220                         0                                  0

Надходження від деривативів                                                      3225                         0                                  0

Надходження від погашення позик                                              3230                         0                                  0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої           3235                         0                                  0

господарської одиниці

Інші надходження                                                                      3250                         0                                  0

Витрачання  на придбання:                                                        3255                         0         ( )              (                     0)

фінансових інвестицій

необоротних активів                                                               3260                         0         ( )              (                     0  Виплати за деривативами                                                         3270                         0         ( )              (                     0)

Витрачання на надання позик                                                     3275                         0         ( )              (                     0)

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої         3280                         0         ( )              (                     0)

господарської одиниці

Інші платежі                                                                              3290                         0         ( )              (                     0)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності                        3295                         0                                  0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:                                                                      3300                         0                                  0

Власного капіталу

Отримання позик                                                                       3305                         0                                  0

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві         3310                         0                                  0

Інші надходження                                                                      3340                         0                                  0

Витрачання на:                                                                         3345                         0         ( )              (                     0  Викуп власних акцій

Погашення позик                                                                       3350                         0         ( )              (                     0  Сплату дивідендів                                                                                 3355                         0         ( )              (                     0)

Витрачання на сплату відсотків                                                  3360                         0         ( )              (                     0)

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди            3365                         0         ( )              (                     0  Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві        3370                         0         ( )              (                     0  Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх     3375                         0         ( )              (                     0  підприємствах

Інші платежі                                                                              3390                         0         ( )              (                     0  Чистий рух коштів від фінансової діяльності                          3395                         0                0

Чистий рух грошових коштів за звітний період                         3400                         1                         (1)

Залишок коштів на початок року                                                 3405                         2                                  3

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                           3410                         0                                  0

Залишок коштів на кінець року                                                    3415                         3                                  2

Примітки: Грошові кошти і їх еквіваленти на 31.12.2013 року (рядок 1165 Баланс)

Грошові кошти і їх еквіваленти включають грошові кошти на банківських рахунках грошові кошти в касі а також

депозити до вимоги (еквівалент грошових коштів)

Еквіваленти грошових коштів - це короткострокові високоліквідні інвестиції які вільно конвертуються у відомі суми

грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості

Фінансова звітність Товариства складена в національній валюті України (гривні) що є функціональною валютою

У звіті про рух грошових коштів - грошові кошти і їх еквівалентів включають отриману короткострокову позику від

юридичної особи Звіт про рух грошових коштів складається прямим методом який розкриває інформацію про

основні класи валових надходжень грошових коштів чи валових витрат грошових коштів

При складанні звітності МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів» - не застосовувався У Товариства немає валютних

операцій

Грошові кошти наведено в таблиці№ 2

Таблиця№ 2 (тисгрн)

Показники           01.01.2013           31.12.2013

Грошові кошти в національній валюті      2             3

Грошові кошти в іноземній валюті              -              -

Керівник                                                                        Солдатенко Ольга Миколаївна

Головний бухгалтер                                                        Куцаренко Світлана Анатоліївна

КОДИ

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТАРА"       Дата  (рік, місяць, число)        2014.01.01

за ЄДРПОУ          01884254

Звіт про власний капітал

за 2013 рік

Форма № 4               Код за ДКУД  1801005

Стаття                               Код    Зареєстро-   Капітал у     Додатко-    Резервний     Нерозпо-      Неопла-                            Вилу-                              Всього

рядка                      дооцінках   вий капітал     капітал       ділений         чений                                                                    чений

ваний                                                              прибуток       капітал                                                                                 капітал

капітал                                                             (непокри-

тий збиток)

1                                     2             3                 4                 5                 6                 7                 8       9                               10

Залишок на початок року                            4000               87            17991               18                  0           (614)                   0          0                                                                    17482

Коригування:                                                4005                0                   0                   0                   0                   0                   0          0                                                                          0

Зміна облікової політики

Виправлення помилок                                    4010                0                   0                   0                   0                   0                   0          0                                                                          0

Інші зміни                                                     4090                0                   0                   0                   0                   0                   0          0                                                                          0

Скоригований залишок на початок року      4095               87            17991               18                  0           (614)                   0          0                                                                    17482

Чистий прибуток (збиток) за звітний період  4100                0                   0                   0                   0          (1278)                   0          0                                                                 (1278)

Інший сукупний дохід за звітний період       4110                0                   0                   0                   0                   0                   0          0                                                                          0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів            4111                0                   0                   0                   0                   0                   0          0                                                                          0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів       4112                0                   0                   0                   0                   0                   0          0                                                                          0

Накопичені курсові різниці                             4113                0                   0                   0                   0                   0                   0          0                                                                          0

Частка іншого сукупного доходу                     4114                0                   0                   0                   0                   0                   0          0                                                                          0

асоційованих і спільних підприємств

Інший сукупний дохід                                    4116                0                   0                   0                   0                   0                   0          0                                                                          0

Розподіл прибутку:                                        4200                0                   0                   0                   0                   0                   0          0                                                                          0

Виплати власникам (дивіденди)

Спрямування прибутку до зареєстрованого     4205                0                   0                   0                   0                   0                   0          0                                                                          0

капіталу

Відрахування до резервного капіталу              4210                0                   0                   0                   0                   0                   0          0                                                                          0

Сума чистого прибутку, належна до                4215                0                   0                   0                   0                   0                   0          0                                                                          0

бюджету відповідно до законодавства

1                                     2             3                 4                 5                 6                 7                 8       9                               10

Сума чистого прибутку на створення               4220                0                   0                   0                   0                   0                   0          0                                                                          0

спеціальних (цільових) фондів

Сума чистого прибутку на матеріальне            4225                0                   0                   0                   0                   0                   0          0                                                                          0

заохочення

Внески учасників:                                          4240                0                   0                   0                   0                   0                   0          0                                                                          0

Внески до капіталу

Погашення заборгованості з капіталу              4245                0                   0                   0                   0                   0                   0          0                                                                          0

Вилучення капіталу:                                      4260                0                   0                   0                   0                   0                   0          0                                                                          0

Викуп акцій (часток)

Перепродаж викуплених акцій (часток)            4265                0                   0                   0                   0                   0                   0          0                                                                          0

Анулювання викуплених акцій (часток)           4270                0                   0                   0                   0                   0                   0          0                                                                          0

Вилучення частки в капіталі                           4275                0                   0                   0                   0                   0                   0          0                                                                          0

Зменшення номінальної вартості акцій             4280                0                   0                   0                   0                   0                   0          0                                                                          0

Інші зміни в капіталі                                       4290                0                   0                   0                   0                   0                   0          0                                                                          0

Придбання (продаж) неконтрольованої            4291                0                   0                   0                   0                   0                   0          0                                                                          0

частки в дочірньому підприємстві

Разом змін у капіталі                                    4295                0                   0                   0                   0          (1278)                   0          0                                                                 (1278)

Залишок на кінець року                               4300               87            17991               18                  0          (1892)                   0          0                                                                    16204

Примітки: Звіт про зміни власного капіталу

Загальний сукупний прибуток за звітний період що вноситься до власників материнського підприємства та до неконтрольованих часток відсутній

Протягом 2013 року зміни відбулись в частині зменшення Чистого прибутку на 1278 тис грн що призвело до зменшення власного капіталу

Зіставлення вартості на 01.0.12013 року та на 31.12.2013 року наведені в Таблиці№9

Таблиця№ 9 (тисгрн)

Стаття  Код

ряд         Статутний капітал           Капітал у дооцінках        Додатковий

капітал Резервний капітал            Нерозподіле¬ний прибуток          Неонлачений капітал      Вилучений капитал         Разом

|На початок року              4000      87           17991    18           -              -614       -              -              17482

Чистий прибуток (збиток) за звітний період            4100      -              -              --             -              -1278     -              -              -1278

На кінець року   4300      87           17991    18           -              -1892     -              -              16204

Операції з власниками які діють згідно з їхніми повноваженнями власників не відбувались протягом 2013 року

Частки власності у дочірніх підприємствах – відсутні

Керівник                                                                        Солдатенко Ольга Миколаївна

Головний бухгалтер                                                        Куцаренко Світлана Анатоліївна

Примітки до фінансової звітності,

складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Примітки до фінансової звітності за 2013 рік

Публічне акціонерного товариства «УКРТАРА»

Загальні положення

Повна назва товариства:     Публічне акціонерне товариство

« УКРТАРА»

Скорочена назва товариства:         ПАТ « УКРТАРА»

Код ЄДРПОУ:          01884254

Організаційно-правова форма

товариства:    Акціонерне товариство

Дата проведення державної реєстрації (створення):       20.04.1994 року

Номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР:       №10721050011006104

Місцезнаходження:  Україна 03115 м. Київ. Пр-т Перемоги, буд.136,к.34

Чисельність працівників:    Штатних працівників - 4 особи

Кількість акціонерів станом на 31122012р           Кількість акціонерів складає

Відповідальні особи в.о.Голови Правління - Солдатенко О.М.

Головний бухгалтер – Куцаренко С.А.

Наявність відокремлених підрозділів       Не має

ПАТ «УКРТАРА» є юридичною особою яка має право на діяльність автомобільного вантажного

транспорту та оптову торгівлю паливом.

Фінансова звітність ПАТ «УКРТАРА» за рік який закінчився 31 грудня в 2013р затверджена

керівництвом Товариства Товариством складено наказ "Про облікову політику" за №1 від 01 січня

2013 року

На дату підписання фінансової звітності склад Керівництва Товариства не змінився.

Основні положення облікової політики ПАТ «УКРТАРА»

1. Прямолінійна амортизація основних засобів

2. Ліквідаційна вартість визначається для об'єктів нерухомості окремо за кожним об'єктом

3. Відображення вартості основних засобів - модель собівартості

4. Списання 100% вартості МНМА при передаванні в експлуатацію

5. Прямолінійна амортизація нематеріальних активів

6. Оцінка вибуття запасів за методом FІFО

7. Створення забезпечення виплат персоналу

8. Оцінка фінансових інвестицій в дочірні та асоційовані підприємства за методом участі у капіталі

інших інвестицій в акції та корпоративні права - за собівартістю з урахуванням зменшення корисності

9. Відображення наданих та отриманих безпроцентних позик за сумою погашення

Перехід на Міжнародні стандарти для складення фінансової звітності товариство згідно з обліковою

політикою підприємства здійснило з 01 січня 2012 року у зв'язку з цим були внесені зміни в облікову

політику товариства По всіх показниках активу балансу був проведений аналіз для признання активу

Принципи складання

Фінансова звітність Компанії була підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової

звітності ("МСФЗ") Дана звітність є першою складеною відповідно до МСФЗ Для її складання був

застосований стандарт МСФЗ 1 Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності

Принципи оцінки

Фінансова звітність була підготовлена на основі історичної вартості Товариство веде бухгалтерський

облік відповідно до Українського законодавства і стандартів бухгалтерського обліку Дана фінансова

звітність була підготовлена на основі даних бухгалтерського обліку за ПСБО і була скорегована для

приведення у відповідність з МСФО та МСФЗ Ці коригування також включають деякі рекласифікації

для відображення економічної суті операцій включаючи рекласифікацію деяких активів і зобов'язань

доходів і витрат по відповідних заголовках фінансової звітності

Використання оцінок і думок

Підготовка фінансової звітності відповідно до вимог МСФО та МСФЗ вимагає від керівництва

вироблення думок оцінок і допущень що впливають на вживання облікової політики і суми активів

зобов'язань доходів і витрат що приводяться в звітності Не дивлячись на те що дані оцінки засновані

на обізнаності керівництва про існуючі події фактичні результати можуть відрізнятися від даних оцінок

Оцінні значення і основні допущення передивляються на постійній основі Зміни оцінних думок

признаються в тому періоді в якому проведений перегляд суджень якщо зміни в оцінках впливають

лише на цей період або в поточному і подальших періодах якщо зміни в оцінках роблять вплив на

поточний і послідуючі періоди

Зокрема істотними областями невизначеності відносно оцінок і критичних думок у вживанні облікової

політики є:

- Оцінка фінансових інструментів

- Знецінення фінансових інструментів

- Знецінення дебіторської заборгованості

- Визнання резервів

- Відстрочений податковий актив

Оцінка фінансових інструментів

Для цілей визначення справедливої вартості фінансових активів і зобов'язань використовується

ринкова вартість Для фінансових інструментів які рідко обертаються на ринку ціна яких менш прозора

справедлива вартість менш об'єктивна і її визначення вимагає вживання різної міри думок залежно від

ліквідності концентрації невизначеності ринкових чинників цінових допущень і інших ризиків що

роблять вплив на фінансовий інструмент

Знецінення активів

Згідно з вимогами МСБО 36 «Знецінення активів» вартість активу повинна розраховуватися як нижча

з двох нижче певних величин: або чиста вартість реалізації або прибутковість використання активу

Чиста вартість реалізації – це сума яку можна отримати від продажу активу незв'язаним сторонам яка

здійснюється при нормальних обставинах за вирахуванням прямих витрат на продаж Прибуток від

використання активу – це справжня вартість очікуваних грошових потоків від використання активу

протягом терміну корисної експлуатації цього активу і від його ліквідації

Згаданий стандарт передбачає що при визначенні прибутковості використання активу Товариство

повинна застосовувати прогнозні грошові потоки які повинні відображати поточний стан активу і

представляти якісну оцінку здійснювану керівництвом відносно сукупності економічних умов які мали

місце протягом залишкового терміну корисної експлуатації активу Прогнозні грошові потоки необхідно

дисконтувати по ставці яка відображає поточні ринкові оцінки вартості грошей в часі і ризики пов'язані

з цим активом

Знецінення дебіторської заборгованості

Існує ряд істотних ризиків в процесі контролю фінансових активів і визначення існування знецінення

Ризики і невизначеності включають ризик того що оцінка Компанією можливості емітента виконати

всі свої контрактні зобов'язання зміниться в результаті змін кредитних характеристик даного емітента

а також ризик того що економічні перспективи будуть гірші ніж очікувалося або зроблять більший

вплив на емітента чим очікувалося Також існує ризик того що нова інформація отримана Компанією

або зміни інших фактів і обставин приведуть до того що Товариство змінить своє рішення про

інвестування Будь-яка з даних ситуацій може привести до збільшення витрат відбитих в звіті про

сукупний дохід в майбутньому періоді у розмірі зареєстрованих витрат від знецінення активу

Визнання резервів

Резерви створюються коли існує вірогідність того що подія у минулому привела до виникнення

справжнього зобов'язання або збитку а сума резерву може бути надійно оцінена Керівництво

застосовує думка при оцінці вірогідності того що буде понесений збиток Визначення суми збитку

вимагає думки керівництва при виборі відповідної моделі розрахунку і специфічних допущень

пов'язаних з конкретними випадками

Друге використання МСФЗ

Дана фінансова звітність є другою складеною Компанією відповідно до міжнародних стандартів

фінансової звітності Фінансова звітність за 2013 р складена відповідно до змін внесених Законом №

3332 до Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 160799 р №

996-XIV (п 122 ст 121) та п 2 Порядку подання фінансової звітності затвердженого постановою КМУ

від 28022000 р № 419

Фінансова звітність складається з:

•балансу станом на 31122013

•звіту про фінансові результати за 2013 рік

•звіту про рух грошових коштів за 2013 рік

•звіту про власний капітал за 2013 рік

Нематеріальні активи станом на 31.12.2013 року (рядок 1000,1001,1002 Баланс)

Нематеріальні активи згідно політики відображаються у фінансовій звітності згідно МСБО 38

«Нематеріальні активи».

Об'єктами нематеріальних активів є:

• право користування майном (оренда землі) – 19262,0 тис. грн..

Право користування майном - нематеріальний актив зі сроком користування 25 років  амортизується –

2080,0тис.грн.

Нематеріальні активи оцінюються за первісною вартістю (собівартістю), яка включає в себе вартість

придбання і витрати пов'язані з доведенням нематеріальних активів до експлуатації.

Нематеріальні активи з визначеним строком корисної експлуатації  амортизуються прямолінійним

методом протягом очікуваного строку їх використання, але не більше 25 років. Нарахування

амортизації починається з моменту коли цей нематеріальний актив знаходиться у місці та у стані,

необхідному для його використання у спосіб передбачений комісією.

Основні засоби на 31.12.2013 року (рядок 1010,1011,1012Баланс)

Основні засоби Товариства відображені у фінансовій звітності відповідно до МСБО 16 «Основні

засоби»

В Товаристві використовували такі класи активів:

- Будинки та споруди

- Машини та обладнання

- Інструменти прилади та інвентар

- Малоцінні необоротні матеріальні активи

Об'єкти основних засобів які відповідають критеріям визнання активу оцінені за їх собівартістю

Необоротний актив Кількість        Первісна вартість     Сума бухгалтерського зносу          Залишкова

вартість          Справедлива вартість

Вагон-гуртожиток   1          2327,99           640,20 1687,79           1687,79

Копір CANON IR-2018       1          2318,10           1275,12           1042,98           1042,98

Монітор 19" TFT SAMSUNG         2          834,69             834,69 834,69

Ноутбук Asus F 3 Sr 15.4" WX       1          2318,10           1275,12           1042,98           1042,98

Паркан площею 580кв.м     1          17207,01         4731,87           12475,14         12475,14

Побутове приміщення         1          2937,58           807,84 2129,74           2129,74

Ремонт буд.охорони            1          6971,25           1916,97           5054,29           5054,28

Системний блок ПК Delfics g        2          1645,58                      1645,58           1645,58

Шлагбаум та будка охорони          1          15367,39         4225,98           11141,41         11141,41

51927,69         14873,10         37054,60         37054,60

Строк корисної експлуатації основних засобів визначається виходячи з очікуваної корисності активу

Нарахування амортизації по об'єктах основних засобів проводилось прямолінійним способом виходячи з терміну корисного використання кожного об'єкта Нарахування амортизації основних засобів починається з моменту коли цей актив знаходиться у місці та у стані необхідному для його

використання у спосіб передбачений комісією

Амортизацію активу припиняємо на одну з двох дат яка відбудеться раніше: на дату з якої актив

класифікується як утримуваний для продажу згідно з МСФЗ 5 «Непоточні активи утримувані для

продажу та припинена діяльність» або на дату з якої припиняється визнання його активом

Протягом 2013 року Товариство не визначало основні засоби до продажу

Експлуатаційні витрати на основні засоби признаються в звіті про сукупний дохід (звіт про фінансові

результати) у міру їх виникнення Витрати на капітальний ремонт основних засобів додаються до

вартості відповідного активу і списуються з використанням лінійного методу протягом найменшого з терміну експлуатації або терміну дії договору оренди

Прибуток або збитки від продажу основних засобів розраховуються як різниця між балансовою

вартістю активу і доходом від продажу і відображається в звіті про прибутки і збитки по мірі

виникнення Метод амортизації термін корисного використання і залишкова вартість щорічно

передивляються

Дебіторська заборгованість на 31.12.2013 року (рядок 1135,1155 Баланс)

Дебіторська заборгованість – це заборгованість яка виникає в процесі діяльності компанії за умови

підписання договору та внесення коштів

Дебіторська заборгованість класифікується:

1) рахунки до отримання - вид дебіторської заборгованості який виникає при продажу послуг;

2) інша заборгованість:

1) Дебіторська заборгованість яка виникає при продажу відображається за вартістю очікуваних

надходжень.

Станом на 31122013 р за даними обліку та звітності Товариства така дебіторська заборгованість

відсутня

2) Інша дебіторська заборгованість

До складу іншої дебіторської заборгованості включена заборгованість яка не пов'язана із торгівлею.

Оцінка проводилась за справедливою вартістю з урахуванням збитків від зменшення корисності що є визнанням резерву сумнівних боргів

Згідно оцінки заборгованостей резерв сумнівних боргів не нараховується

Дебіторська заборгованість згідно балансу наведена в таблиці №1

Таблиця№ 1 (тисгрн)

Показники     01.01.2013      31.12.2013

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

(переплата податку на землю, згідно уточнюючої декларації)  45        39

Інша поточна дебіторська заборгованість            3          3

Припинення визнання фінансових активів і зобов'язань

Товариство припиняє визнання фінансового активу лише у тому випадку коли:

витікає термін договірних прав вимоги на потоки грошових коштів по фінансовому активу;

відбувається передача фінансового активу і така передача відповідає критеріям припинення

визнання

Товариство списує фінансове зобов'язання (або частина фінансового зобов'язання) з балансу тоді і

лише тоді коли воно погашене тобто коли вказане в договорі зобов'язання виконане анульоване або

термін його дії закінчився

Грошові кошти і їх еквіваленти на 31.12.2013 року (рядок 1165 Баланс)

Грошові кошти і їх еквіваленти включають грошові кошти на банківських рахунках грошові кошти в

касі а також депозити до вимоги (еквівалент грошових коштів)

Еквіваленти грошових коштів - це короткострокові високоліквідні інвестиції які вільно конвертуються у

відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості

Фінансова звітність Товариства складена в національній валюті України (гривні) що є функціональною

валютою

У звіті про рух грошових коштів - грошові кошти і їх еквівалентів включають отриману

короткострокову позику від юридичної особи Звіт про рух грошових коштів складається прямим

методом який розкриває інформацію про основні класи валових надходжень грошових коштів чи

валових витрат грошових коштів

При складанні звітності МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів» - не застосовувався У Товариства

немає валютних операцій

Грошові кошти наведено в таблиці№ 2

Таблиця№ 2 (тисгрн)

Показники     01.01.2013      31.12.2013

Грошові кошти в національній валюті     2          3

Грошові кошти в іноземній валюті           -           -

Зобов'язання та умовні активи на 31.12.2013 року (рядок1500-1525, 1600-1665 Баланс)

Облік і визнання зобов'язань та резервів Компанії здійснюється відповідно до МСБО 37

«Забезпечення умовні зобов'язання та умовні активи»

Зобов'язання Компанії класифікуються на довгострокові (строк погашення понад 12 місяців) і поточні

(термін погашення до 12 місяців)

Поточна кредиторська заборгованість і відображена в Балансі за первісною вартістю яка дорівнює

справедливій вартості отриманих активів або послуг

Довгострокові зобов'язання наведено в таблиці № 3

Таблиця№ 3 (тисгрн)

Показники     01.01.2013      31.12.2013

Інші довгострокові фінансові зобов'язання         752      1059

Поточні зобов'язання наведено в таблиці№ 4

Таблиця№ 4 (тисгрн)

Показники     01.01.2013      31.12.2013

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з бюджетом   -           -

з оплати праці та зі страхування    2          -

Разом  2          -

Забезпечення на 31.12.2013 року (рядок 1690 Баланс)

Резерви визнаються якщо Товариство в результаті певної події в минулому має юридичні або фактичні

зобов'язання для врегулювання яких з більшим ступенем імовірності буде потрібно відтік ресурсів і

які можна оцінити з достатньою надійністю

Товариство визнає в якості резервів:

- резерв відпусток який формується щорічно станом на початок року та визначених відрахувань

щомісячно

У балансі резерви представлені в згорнутому виді представлені в Таблиці№5

Таблиця№ 5 (тисгрн)

Показники     01.01.2013      31.12.2013

Забезпечення виплат персоналу    1          1

Разом: 1          1

Визнання доходів за 2013 рік (рядок 2000 Звіт про фінансові результати)

Доходи компанії визнаються на основі принципу нарахування коли існує впевненість що в результаті

операції відбудеться збільшення економічних вигод а сума доходу може бути достовірно визначена

Товариство отримує доходи від діяльності автомобільного вантажного транспорту та оптової торгівлі

паливом.

Сума доходу у 2013 році була отримана в сумі 6,0 тис. грн...

Визнання витрат за 2013 рік (рядок 2130,2150,2180 Звіт про фінансові результати)

Товариство несе витрати на ведення справи в процесі своєї операційної діяльності а також інші

витрати. Витрати признаються в звіті про фінансові результати якщо виникає зменшення в майбутніх

економічних вигодах пов'язаних із зменшенням активу або збільшенням зобов'язання які можуть бути

надійно виміряні

Витрати признаються в звіті про фінансові результати на основі безпосереднього зіставлення між

понесеними витратами і відносяться до конкретних статей доходів Якщо виникнення економічних

вигід очікується впродовж декількох облікових періодів і зв'язок з доходом може прослідити лише в

цілому або побічно витрати в звіті про фінансові результати признаються на основі методу

раціонального розподілу

Витрата признається в звіті про фінансові результати негайно якщо витрати не створюють майбутні

економічні вигоди або коли майбутні економічні вигоди не відповідають або перестають відповідати

вимогам визнання як актив в балансі

Витрати наведено в таблиці №6

Таблиця№ 6 (тисгрн)

Показники     2013рік

Адміністративні витрати    1275

Витрати на збут        9

Інші операційні витрати     -

у тому числі:

- витрати на оплату праці   45

- відрахування на соціальні заходи           17

- амортизація нарахована    968

- інші операційні витрати, які пов'язані з веденням господарської діяльності           254

Витрати з податку на прибуток визначаються та відображаються у фінансовій звітності як

нарахований податок на прибуток з списання сумнівних та безнадійних боргів В інших випадках (але

не виключно) Товариство Витрати з податку на прибуток не відображаються у фінансовій звітності

відповідно до МСБО 12 «Податки на прибуток» Поточний податок на прибуток визначається

виходячи з оподатковуваного прибутку за рік розрахованої за правилами податкового законодавства

України

Поточні витрати на сплату податку на прибуток до Податкового кодексу України у 2013 році не

нараховувались.

У фінансовій звітності поточні витрати з податку на прибуток не коригуються на суми відстрочених

податків що виникають через наявність тимчасових різниць між балансовою вартістю активів і

зобов'язань та їх вартістю

Статутний капітал на 31.12.2013 року (рядок 1400-1430 Баланс)

Статутний капітал зафіксований в установчих документах відображається за первинною вартості

Згідно облікової політики витрати безпосередньо пов'язані із збільшенням статутного капіталу

відображаються як зменшення власних коштів учасників Дивіденди відображаються як зменшення

власних коштів в тому періоді в якому вони були оголошені Дивіденди оголошені після звітної дати

розглядаються як подія після звітної дати згідно МСБО 10 «Події після звітної дати» і інформація про

них розкривається відповідним образом

Статутний фонд сформовано та сплачено повністю у грошовій формі При внесенні змін до Статуту

Товариство дотримувалось вимог Закону України "Про господарські товариства"

Статутний капітал відображений в балансі наступним чином

Таблиця№ 7(тисгрн)

Показники     01.01.2013      31.12.2013

Статутний капітал   87        87

Резервний фонд

Товариство визнає резервний фонд та додатковий вкладений капітал в складі власного капіталу який

сформований відповідно до Статуту компанії і відображається в балансі наступним чином:

Таблиця№ 8 (тисгрн)

Показники     01.01.2013      31.12.2013

Додатковий вкладений капітал     18        18

Інший додатковий капітал - дооцінка      17991  17991

Порядок розподілу накопиченого прибутку встановлюється Загальними зборами акціонерів

Товариство нараховує дивіденди учасникам які визнає як зобов'язання на звітну дату тільки в тому

випадку якщо вони були оголошені до звітної дати включно

Звіт про зміни власного капіталу

Загальний сукупний прибуток за звітний період що вноситься до власників материнського

підприємства та до неконтрольованих часток відсутній

Протягом 2013 року зміни відбулись в частині зменшення Чистого прибутку на 1278 тис грн що

призвело до зменшення власного капіталу

Зіставлення вартості на 01.0.12013 року та на 31.12.2013 року наведені в Таблиці№9

Таблиця№ 9 (тисгрн)

Стаття            Код

ряд      Статутний капітал   Капітал у дооцінках Додатковий

капітал           Резервний капітал    Нерозподілений прибуток  Неонлачений капітал          Вилучений

капитал          Разом

|На початок року      4000    87        17991  18        -           -614     -           -           17482

Чистий прибуток (збиток) за звітний період       4100    -           -           --         -           -1278   -           -           -1278

На кінець року          4300    87        17991  18        -           -1892   -           -           16204

Операції з власниками які діють згідно з їхніми повноваженнями власників не відбувались протягом

2013 року

Частки власності у дочірніх підприємствах – відсутні

Таким чином фінансова звітність що складена згідно з МСФЗ надає інформацію про фінансове

становище результати діяльності та рух грошових коштів компанії ПАТ «УКРТАРА» яка є корисною

для широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.

В.о. Голови Правління О.М.Солдатенко

Головний бухгалтер С.А. Куцаренко

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма

аудитора - фізичної особи - підприємця)     "Аудит-Консалтинг"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер       31167968

облікової картки платника податків -

фізичної особи)

Місцезнаходження аудиторської фірми,      Київ, 03148, вул. Г. Наумова 23-Б

аудитора

Номер та дата видачі свідоцтва про             2491 23.02.2001

включення до Реєстру аудиторських фірм

та аудиторів, виданого Аудиторською

палатою України

Реєстраційний номер, серія та номер, дата ,  ,

видачі та строк дії свідоцтва про внесення

до реєстру аудиторських фірм, які можуть

проводити аудиторські перевірки

професійних учасників ринку цінних паперів

Текст аудиторського висновку (звіту)

АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ

НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

про   розкриття інформації щодо фінансової звітності

Публічного акціонерного товариства  "УКРТАРА" за   2013 рік

Адресат:

Для подання до Національної комісії з

цінних паперів та фондового ринку

Публічне акціонерне товариство

"УКРТАРА"

1.Основні відомості про емітента

1.1.      Повне найменування товариства: Публічне акціонерне товариство "УКРТАРА";

1.2.      Код за ЄДРПОУ: 01884254;

1.3.      Місцезнаходження Товариства; м. Київ, 03115, проспект Перемоги, буд. 136, кім. 34;

1.4.Дата реєстрації товариства: зареєстроване Святошинською районною державною адміністрацією м. Києва 09.06.1999 р. Свідоцтво ААБ№071100, перереєстроване в зв'язку зі зміною найменування відкритого акціонерного товариства на публічне акціонерне товариство "УКРТАРА» Святошинською районною державною адміністрацією м. Києва 29.09.2011 р., виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії ААБ №071100.

1.5.      Основні види діяльності відповідно до КВЕД:

-           49.41  - вантажний автомобільний  транспорт;

-           45.31  – електромонтажні роботи;

-           46.71  – оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами.

Інституційний сектор економіки за КШСЕ S.11002 Приватні не фінансові корпорації.

1.6. Банківські реквізити: п/р 26005102912 (в національній валюті) в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805.

2.Опис обсягу аудиторської перевірки

Аудиторcька перевірка проведена    відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, прийнятих  МСА 700 " Формування думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікація  думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудиту".

Законів України "Про акціонерні товариства", "Про аудиторську   діяльність",   "Про  цінні  папери та  фондовий ринок", «Про господарські товариства», "Вимог до аудиторського висновку при розкриття інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)", які затверджені Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 29.09.2011 р. №1360, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 28.11.2011 р. за №1358/20096, Рішення     Аудиторської   Палати    України   від   18.04.2003 р. №122/2 "Про порядок застосування в Україні стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів" та інших нормативних актів, які регулюють діяльність учасників фондового ринку, а також Міжнародних стандартів  контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг.

Ці стандарти  потребують від аудиторів дотримання  етичних вимог, а також планування та виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що при складанні  фінансової звітності виконані вимоги МСФЗ. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття інформації у  фінансової звітності.  Вибір процедур залежить  від судження аудитора,  включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності  внаслідок  шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного надання суб'єктом господарювання фінансової звітності з метою, що розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Під час перевірки враховувалися тільки суттєві викривлення.

Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення умовно-позитивної думки.

Ми здійснили  аудиторську перевірку фінансової звітності Публічного акціонерного товариства  "УКРТАРА" (надалі – Товариство) станом на 31.12.2013 р.,  яка включає  "Баланс (Звіт про фінансовий стан), "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)",  «Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)", "Звіт про власний капітал" та Приміткит  до річної  фінансової звітності відповідно до МСФЗ   за рік, що закінчився  на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки. Ця  фінансова звітність (МСФЗ) була підготовлена  емітента на звітування відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі «МСФЗ»).

Товариство самостійно визначає облікову політику, обирає форму бухгалтерського обліку, дотримується єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, забезпечує систему внутрішнього контролю. Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є Міжнародні (стандарти) фінансової звітності , інші нормативно-правові акти щодо бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, внутрішні положення Товариства.

Управлінський персонал  несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності  та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним  для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень у наслідок шахрайства або помилок. Управлінський персонал відповідає також за складання та подання фінансових звітів відповідно до застосованої концептуальної основи фінансової звітності. Відповідальність управлінського персоналу включає: розробку, впровадження та здійснення внутрішнього контролю; вибір та застосування відповідних облікових політик; здійснення попередніх облікових оцінок, які є обґрунтованими за обставин.

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиторської перевірки. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти  не містять суттєвих викривлень.

3. Думка аудитора щодо повного пакету фінансової звітності

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки.

Підставою для висловлення умовно – позитивної думки (модифікації думки) аудитора призвело наступне: Аудитор вважає, що в процесі проведення аудиторської перевірки отримані достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення думки. При цьому - аудитор не спостерігав за інвентаризацією активів та зобов'язань. Та не мав змоги переконатися в достовірності даних про кількість основних засобів за допомогою альтернативних процедур, не мав змоги отримати достатні і прийнятні аудиторські докази для обґрунтовування думки стосовно оцінки  дебіторської  та кредиторської заборгованості.

Підставою для висловлення умовно-позитивної думки не є суттєвим  та всеохоплюючими щодо: невідповідності національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку при розкриття інформації у фінансових звітах; невідповідного використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності на основі проведеного аналізу   діяльності Товариства,  невідповідності інших фактів та обставин, які впливають  на  достовірність фінансової звітності в цілому.

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність  в усіх суттєвих аспектах   подає  достовірну та справедливу інформацію про фінансовий стан ПАТ  "УКРТАРА"  станом на 31 грудня 2013 року та її фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату відповідно Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі «МСФЗ»).

4. Висновки щодо окремих компонентів фінансової звітності

Висловлення думки щодо  розміру та структури власного капіталу.

Величина  власного капіталу відповідно до даних  бухгалтерського обліку станом на 31.12.2013 року  складає 16204 тис. грн., до якого входить: статутний капітал  87 тис. грн., додатковий вкладений капітал 18 тис. грн., інший додатковий капітал 17991 тис. грн. та  непокритий збиток  -  1892 тис. грн.

Аудитор отримав достатню кількість відповідних доказів про те, що статутний капітал емітента станом на 31.12.2013 р. сплачений акціонерами в повному обсязі.

Статутний капітал складає  87281,0 грн.,  який поділений на 1745620 прості іменні акції, номінальною вартістю 0,05 грн. кожна акція. Випуск акцій зареєстрований Територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у м. Києві  30.08.2011 р. за №360/10/1/11. Форма існування акцій – бездокументарна.

Відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів, станом на 31.12.2013 р. акції розподіляються наступним чином:

-           Інвестиційна компанія «Київська», ЄДРПОУ 22939462, якій належить 21318 акцій, що складає 1,2212% статутного капіталу;

-           ДП «Новий Світ Кіпрської Комп. Неолюкс Трейдінг Лімітед»,  ЄДРПОУ 23651036, якому належить 3800 акцій, що складає  0,2177% статутного капіталу;

-           ЗАТ «Східно-Український закритий інвестиційний фонд», ЄДРПОУ 23146516, якому належить 1900 акцій, що складає 0,1088% статутного капіталу;

-           ТОВ  «Абсолют-Інвестментс», ЄДРПОУ 20075499, якому належить 8550 акцій, що складає 0,4898% статутного капіталу;

-           ТОВ «КПФ «Корн ЛТД», ЄДРПОУ 16472861, якому належить 19000 акцій, що складає 1,0884% статутного капіталу;

-           ТОВ «ТК «Брок», ЄДРПОУ 24737030, якому належить 19000 акцій, що складає 1,0884% статутного капіталу;

-           ТОВ  «Трансбудкооперація», ЄДРПОУ 32773884, якому належить 1597314 акцій, що складає 91,5041% статутного капіталу;

Фізичні особи в кількості 107 чоловік, яким належить 74738 акцій, що складає 4,2816% статутного капіталу.

Статутний капітал сплачено повністю.

Висловлення думки щодо ведення бухгалтерського обліку.

Концептуальною основою фінансової звітності  Емітента є Міжнародні стандарти фінансової звітності (далі «МСФЗ»).

Бухгалтерська звітність Емітента  складена за принципами ведення бухгалтерського обліку за історичною собівартістю та у відповідності до Закону  України від 16.07.1999 р. №996-ХІV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів своєї діяльності ведеться в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документального і взаємопов'язаного їх відображення. методом подвійного запису згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку у відповідних журналах-ордерах та аналітичних відомостях. Бухгалтерський облік повністю автоматизований. На виконання вимог Закону України від 16.07.1999 р. №996-ХІV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та відповідно Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі «МСФЗ»), а також з метою дотримання підприємством єдиної методики відображення господарських операцій та забезпечення своєчасного надання достовірної інформації користувачам фінансової звітності в Товаристві створене Положення по організацію бухгалтерського обліку і облікову політику у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності. При перевірці було встановлено, що фінансова звітність Товариства за 2013 рік складена на підставі облікових регістрів, дані в яких відображені на підставі первинних документів. Статистична, фінансова та податкова звітність складається та подається до відповідних державних  органів своєчасно.

В Товаристві проведена річна інвентаризація, в результаті інвентаризації значних порушень не виявлено.

Висловлення думки щодо розкриття інформації про  основні засоби, дебіторську заборгованість та інших оборотних активів.

Інформація про активи, на думку аудитора розкрита на основі даних бухгалтерського обліку в відповідності з прийнятою обліковою політикою, сформованою згідно Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених Міністерством фінансів України №1 "Загальні вимоги до фінансової звітності",

Первісна вартість нематеріальних активів Товариства станом на 31.12.2013 р. складає 19262 тис. грн., на які нарахована амортизація в сумі 2080 тис. грн., в результаті їх залишкова вартість –17182 тис. грн. Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється прямолінійним методом згідно п.п. 25-30 П(С)БО 8 з місяця, наступного за тим, в якому актив став придатним для використання і закінчується місяцем, наступним за місяцем вибуття.

Первісна оцінка об'єктів основних засобів здійснюється з урахуванням фактичних витрат на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження та виготовлення. Основні засоби за первісною вартістю на кінець звітного періоду складають 52 тис. грн., на які нарахована амортизація в сумі 15  грн., в результаті їх залишкова вартість - 37 тис. грн.

Для нарахування амортизації Товариство використовує  прямолінійний метод. К малоцінним необоротним матеріальним активам належать активи зі строком використання понад рік та вартістю до 1000 грн., їх амортизація нараховується в першому місяці використання у розмірі 100 відсотків. У разі продажу, відпуску у виробництво чи іншому вибутті запасів застосовується   метод їх оцінки – ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів.

Запаси на кінець звітного періоду відсутні.

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом складає 39 тис. грн.

Інша поточна дебіторська  заборгованість  - 3 тис. грн.

Гроші та їх еквіваленти на рахунках в банках  на кінець звітного року складають 3 тис. грн.  Залишок коштів на рахунках підтверджується даними банківських документів. Порушень у ведені обліку операцій з грошовими коштами не встановлено.

Висловлення думки щодо поточних зобов'язань.

Інформація про зобов'язання, на думку аудитора розкрита на основі бухгалтерського обліку у відповідності з прийнятою обліковою політикою, сформованою згідно з Міжнародних стандартів фінансової звітності. Інші довгострокові фінансові зобов'язання на кінець звітного року складають 1059 тис. грн.  Забезпечення виплат персоналу  на кінець звітного року складають 1 тис. грн.

Інформація про доходи і витрати та чистий прибуток/збиток,  на  думку аудитора, розкрита на основі даних бухгалтерського обліку в відповідності з прийнятою обліковою політикою, сформованою  на основі Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених Міністерством фінансів України № 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності",

При перевірці достовірності даних щодо (виручки)  доходу від реалізації робіт, послуг у відповідності з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку №15 "Дохід", затвердженим Міністерством фінансів України  від 29.11.1999 р. за №290, встановлено, що доходи в Товаристві визначаються під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена. Доходи обліковуються на рахунку класу 7 в момент їх нарахування.

Облік доходів та витрат в Товаристві здійснюється  у момент їх виникнення, незалежно від часу надходження і сплати коштів. Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визначаються виходячи зі ступеня завершення операції з надання послуг на дату балансу. Відповідно до даних бухгалтерського обліку чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  в звітному періоді складає 6 тис. грн.  Товариства визначаються  відповідно Положенню (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», яке затверджено  Міністерством  фінансів України 31.12.1999 р. №318.

Витрати Товариства складаються з адміністративних витрат – 1275 тис. грн., витрат на збут – 9 тис. грн.

Фінансовий результат від операційної діяльності є збиток в сумі 1278 тис. грн., чистий збиток за 2013 р. складає 1278 тис. грн..

5.Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавству України.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування        За звітний період      За попередній період

показника

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)            16204  17482

Статутний капітал (тис. грн)          87        87

Скоригований статутний капітал (тис. грн)        87        87

Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та

звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення  вартості  чистих

активів  акціонерних  товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та

фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності).

Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного

періоду становить 16117 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та

скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 16117 тис.грн.

Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець

попереднього періоду становить 17395 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих

активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 17395

тис.грн.

Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу

(скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

2013 р.

6.Стан корпоративного управління та внутрішнього аудиту.

Корпоративне управління в Товаристві здійснюється згідно вимогам чинного законодавства України та Статуту акціонерного товариства. Статутом емітента визначені органи управління: Загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Генеральний директор, Ревізійна комісія. Вищим органом управління є Загальні збори акціонерів. В Товаристві розроблені та прийнятті Положення про Наглядову раду,  Загальні збори та Ревізійну комісію. Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», в товаристві створена ревізійна комісія, яка проводить перевірку фінансово-господарської діяльності по результатам фінансового року та в окремих випадках на вимогу акціонерів. Посада внутрішнього аудитора в штатному розкладі Товариства не передбачена.

7.  Виконання значних правочинів акціонерним товариством.

Виконання значних правочинів (10 та більше відсотків вартості активів товариства) аудиторською перевіркою не  виявлено.

Фінансовий стан Товариства за 2012-2013 р. р. характеризується наступними показниками:

№ п.п  Показники     Нормативне значення         2012

рік      2013

рік      Відхилення

(+, -)

1          Коефіцієнт абсолютної ліквідності           Збільшення    1,00     3,00     +2

2          Коефіцієнт покриття           >1,0     24,5     45,00   +20,5

3          Коефіцієнт швидкої ліквідності     >0,6 – 0,8       24,6     43,0     +18,4

4          Коефіцієнт платоспроможності (автономії)         >0,5     0,08     0,9       +0,82

5          Коефіцієнт фінансування    < 1,0    10,94   0,1       -10,84

6          Коефіцієнт забезпеченості власними обіговими коштами        >0,1     23,5     43,00   +19,5

7          Статутний капітал   Тис. грн.        87,0     87        Без змін

8          Чисті оборотний капітал     Збільшення    47,0     44        -3,0

Коефіцієнт абсолютної ліквідності обчислюється як відношення найбільш ліквідних оборотних засобів до поточних зобов'язань і дорівнює на кінець звітного періоду 3,00 (при нормативі збільшення). Коефіцієнт абсолютної ліквідності збільшився в порівнянні з попереднім періодом, це свідчить про те, що платоспроможність Товариства щодо погашення поточних боргів на кінець звітного періоду  покращилася.

Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) розраховується як відношення оборотних активів до поточних зобов'язань Товариства та показує достатність ресурсів, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття)  дорівнює  45,00 (при нормативі більше 1,0). В Товаристві  достатньо ресурсів для погашення поточних  зобов'язань.

Коефіцієнт швидкої ліквідності розраховується як відношення найбільш ліквідних оборотних засобів до поточних зобов'язань  Товариства. Він відображає платіжні можливості щодо сплати поточних зобов'язань за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами. Коефіцієнт швидкої ліквідності дорівнює 43,0  (при нормативі 0,6-0,8).

Коефіцієнт фінансової стійкості (автономії) дорівнює 0,9 (при нормативі більше 0,5) це свідчить про незалежність Товариства від зовнішніх джерел фінансування своєї діяльності.

Коефіцієнт  структури  капіталу (фінансування) розраховується  як співвідношення залучених та власних засобів та характеризує залежність Товариства від залучених засобів. На кінець звітного періоду цей коефіцієнт дорівнює 0,1 (при нормативі менш ніж 1,0), це говорить про те, що Товариство не залежить від залучених засобів.

Чистий оборотний капітал розраховується як різниця між оборотними активами Товариства та його поточними зобов'язаннями.  Чистий оборотний капітал  на кінець звітного періоду складає 44,0 тис. грн.  Нормативне позитивне значення цього показника – збільшення. В звітному періоді у емітента не відбувалася виробнича діяльність, емітент планує поновити свою діяльність.

В поточному році, відповідно до сформованих планів обсягів діяльності  товариство має намір продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

8.Основні відомості про аудитора

- Повне найменування товариства: Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Аудит-Консалтинг";

- .Код за Єдиним державним реєстрації Товариства: 31167968;

- Місцезнаходження товариства: 03164, м. Київ, пр. Генерала Наумова, 23-Б, телефон/факс (044) 407-13-43;

-  Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №2491, видане Аудиторською Палатою України 23.02.2001 р. термін чинності до 27.01.2016 р., Рішення Аудиторської палати України 27.01.2011 р. №227/3;

- Аудитор: Нещадіна Ірина Костянтинівна,  Сертифіката аудитора  серії А №004424, виданий Аудиторською палатою України 30.11.2000 р.  дійсний по 30.11.2014 р. (продовжене рішенням АПУ від 24.09.2009р. №205/2).

9. Відомості про умови договору на проведення аудиту

Аудит проведено відповідно до договору № 07 від 15.01.2014 р.

Перевіркою охоплено період з 0.01.2013 р. по 31.12.2013 р.

Дата початку аудиту: 17 січня 2014 року.

Дата закінчення аудиту: 25  січня 2014 року.

25 січня 2014 р.

Директор

Річна інформація емітента цінних паперів за 2012р.

Зкачати в Pdf

Річна інформація емітента цінних паперів за 2011р.

Зкачати в Pdf

Реєстраційні послуги

Продаж активів

Бухгалтерські послуги